Aleksej Timofejev, PhD

Principal Research Fellow

Associate professor at the Faculty of Philosophy in Belgrade
scientific field: GENERAL MODERN HISTORY

Biography:

   Date of birth: 13.08.1977.
    place of birth: Moskva.
    Education: 1994, gymnasium, Moskva.
    Faculty: 1997, "Lomonosov" University in Moscow , History faculty, Departmemnt for history of South and Western Slavs.
    Magisterium (M.A.): 1999, "Lomonosov" University in Moscow , History faculty, Departmemnt for history of South and Western Slavs."Srpska politika prema Kosovu 1878-1903."
    Doctoral thesis: (PhD): 2002,"Lomonosov" University in Moscow , History faculty, Departmemnt for history of South and Western Slavs. "Srpska politika u Staroj Srbiji (Kosovo i Metohija, Raška, Severo-zapadna Makedonija) 1878-1912."
    Doctoral thesis (doktor nauka): 2010, Belgrade University, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, "Uticaj SSSR-a i ruskih emigranata na događaje u Jugoslaviji 1941-1945".
    Zaposlenje: 2001-2005, history treacher u I, III i VII Belgrade gymnasiums.
    2006, Insitute for recent history of Serbia.
    2014, Filozofski fakultet, Belgrade University
   Field of interest: History of Russian-Serbian (Yugoslav-Soviet) relations; history of war conflicts and conflicts in the Balkans in the 20th century; Serbian society during the war; guerilla warfare in the Balkans; history of armaments.
    E-mail: al.timofev@gmail.com

Bibliography:

 
Monographs:

 • Истоки косовской драмы, Москва, 1999, стр. 100.
 • Крест, кинжал и книга. Стараја Сербија в политике Белграда (1878-1912). С.Петербург 2007, стр. 250.
 • Русские в Сербии, Белград, 2009., Београд, 2009, 2 поглавља = 68 с. од 347 с. (у сарадњи са Арсењев А., Максаков А. и др.)
 • Втораја мироваја војна в Југославии. 1941–1945. Русскиј фактор, Москва, 2010, с. 400.
 • Сербские сојузники Гитлера, Москва, 2011, с. 272
 • Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945., Београд, 2011.
 • Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, зборник грађе, приредили Алексеј Тимофејев, Дарко Кремић, Београд 2014.
 • Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак, „Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe = Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии“, Београд : Институт за новију историју Србије ; Вишеград : Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.
 • Тимофеев Алексей Юрьевич, Тасич Димитар, Драгишич Оливера, ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ Движение сопротивления на Балкананах 1945—1953. гг, Вече, Москва 2019.

 

Articles:

 

 • "Сербские четy в Старој Сербии. 1903-1912", Југославјанскаја историја XИX-XX в. Сборник статеј памјати В.Г.Карасева, Москва, 2002.
 • "План М.Гарашанина по укрепленију сербского влијанија в Македонии и Старој Сербии. Публикација и перевод", Сербо-албанские отношенија в XИX - начале XX в. Документy и материалy. (у штампи)
 • "Стараја Сербија - миф или реаљностј? Историографија вопроса", Славјановедение, 2006, №3
 • "Стара Србија у руском јавном мњењу XИX века, Годишњак за друштвену историју", Београд, 2000, год ВИ, т.2.
 • "Један извештај руског конзула Јастребова у Призрену од 1883. у фонду МПС-Ц у Архиву Србије", Архивска грађа као извор за историју. Београд, 2000.
 • "Генерал Милан Недич и его правитељство. Сербскаја историографија", Двести лет новој сербској государственности", С-Петесбург 2005, стр 316-334.
 • "Стране специјалне службе и живот руских емиграната у Србији 1941", Токови историје 1-2/2006, стр. 172-192.
 • "К вопросу об историографии поњатија "Стараја Сербија". Славјановедение, Москва 3/3006, стр. 103-114.
 • "Положение русској емиграции в Белграде в 1941. году". Славјановедение, Москва 4/2006, стр. 44-56.
 • "Савремена руска историографија о Србији." Токови историје 3/2006, стр. 200-215.
 • "Друштвена историја у Источној Европи: Русија. Годишњак за друштвену историју, 3/2006, стр. 251-257.
 • Грађани Совјетског Савеза у саставу немачких окупационих снага у Србији и Југославији 1943-1945, Србија и Југославија, Београд 2007, 144 – 161.
 • Политичка активност руске емиграције у Југославији 1941-1945, Токови историје 3/2007
 • Посланици Стаљина у Краљевини Југославији, Сборник "Тито-Стаљин" Архиве СЦГ,Београд, 2007.
 • „Руски антикомунисти и догађаји Другог светског рата у Источној Србији. 1941-1944.“, Браничево у историји Србије, Београд, 2008, стр. 355-365.
 • „Гражданскаја војна в Југославии и русскаја емиграција, 1941-1945“, "Русскиј сборник: исследованија по истории России" 4/2009, "фонд М.Колеров" (администрација президента России), Москва, 2009, стр. 195-217.
 • „Дипломатија по-русски, дипломатија по-сербски, Первyе представители СССР в Белграде, первyе представители ЈУгославии в Москве“, Вестник МГИМО (историческиј журнал Дипломатическој академии МИД России), Москва 2/2009, стр.17-31.
 • „Војне и безбедносне структуре СССР у припреми партизанског ратовања до почетка Другог светског рата“, Војно-историјски гласник, Београд, 2/2008, стр. 36-52.
 • „Други светски рат у Русији у огледалу друштвене историје“, Годишњак за друштвену историју, 1-3/2008, Београд, с. 143-149.
 • “Идеологија словенофила у радовима А.С.Хомјакова“, Делиград од устанка ка независности 1806-1876. , Београд, 2007, стр. 229-246,
 • Сталинские емиссарy в Королевстве ЈУгославии, Аљманах исследованиј всеобшћеј истории XВИ-XX вв. Имагинес мунди. Серија «Балканика», Екатеринбург, 2008, стр. 93-107.
 • Глад или геноцид? Оштре стране друштвене историје на постсовјетском простору, Годишњак за друштвену историју, 1-3/2007, с. 159-165.
 • Шта се догађа када се историчари запитају „шта ако...?“, Методологија „контрачињеничне“ или „виртуелне“ историје, Токови историје 1-2/2008,ц. 249-258.
 • Скривена армија: совјетски држављани у Вермахту и СС током Другог светског рата, Војно-историјски гласник. 1-2 за 2007, стр. 50-64.
 • Руска загранична православна црква и Грађански рат у Србији 1941-1945., "Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати", 2007, књ. 1., стр. 121-142.
 • Обшћественнаја жизњ русских емигрантов в Сербии в годy Второј мировој војнy: куљтурнyе меропријатија и средства информации, Властј и обшћество на Балканах: специфика их взаимодејствија в процессе модернизации (конец 19 - перваја половина 20 в.), Алетеја, С-Петербург, 2007, стр. 221-242.
 • и др.