Др Александар Лукић

Виши научни сарадник

Биографија:

 • Датум и година рођења: 02.12.1985.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2004, гимназија „Бранислав Петронијевић“, Уб, одељење у Љигу.
 • Факултет: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Мастерска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Оснивање Југословенске републиканске странке 1920“.
 • Докторска теза: "Југословенска републиканска странка уполитичком животу Краљевине Југославије (1918–1941)".
 • Запослење: 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја југословенске и републиканске идеје и деловање грађанске левице у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији.
 • Е-маил:alukic85@gmail.com

Библиографија:

монографије:

 Александар Лукић, Мирослава Којић, "Учешће 1300 ђака каплара у Колубарској бици", Љиг: Градска библиотека, 2014, ISBN 978-86-918359-0- стр. 1–144 (UDC: 355.3 (497.11)"1914").


Чланци и студије:


 • Из ратне преписке Љубомира Стојановић - четири писма Николи Стојановићу 1917. и 1918. године, "Токови историје", бр. 3/2011, стр. 126 - 140.
 • Покушаји организовања Југословенске републиканске странке у ужичком крају 1920. године, "Историјска баштина, часопис за историографију и архивистику", бр. 21, Ужице 2012, стр. 135 - 148.
 • Оснивање Југословенске републиканске странке 1920. и односи у југословенској републиканској емиграцији у Сједињеним америчким државама/Чикагу, "Токови историје", бр. 3/2012
 •  „Младен Жујовић о рату у Европи“, зборник радова Срби и рат у Југославији 1941. године, 2012, Институт за новију историју Србије, Београд, 124–146. (ISBN 978-86-7005-114-0) (UDC: 94(4) \"1939/1940\"). 
 • „Jaša Prodanović u Drugom svetskom ratu“, 379–393,
  Zbornik radova, Desničini susreti 2012: Intelektualci i rat 1939–1947, Zagreb 2013, (ISBN 978-953-175-484-2., UDC: 32-05 Prodanović, J.“194“).
 • „Републикански погледи Љубомира Стојановића“, Зборник матице српске за историју 86/2012, стр. 33–50, (ISSN 0352-5716) (UDC: 93/99(05)).
 • „Јован Дучић и Љубомир Стојановић о југословенској идеји1929. године“, Tokovi istorije 3/2013стр. 267–286, (YU ISSN 0354-6497) (UDC: 323.1(=163.3/.6)"1929"(093.2).
 • „Корени републиканизма у Краљевини Југославији – оснивањеЈугословенске републиканске странке 1920. године“, Зборник радова Трибина:истраживања младих сарадника ИНИС-а, Београд 2013, стр. 11–30, (ISBN 978-867005-118-8) (UDC: 323(497.1)"1920").
 • Александар Лукић, Момир Нинковић, „Милутин Велимировић, медицинар у Првомсветском рату“, зборник радова Историја медицине, фармације, ветерине и народназдравствена култура (уредник Надежда Педовић), књ. 4, Зајечар 2013, стр. 73–89,(ISBN 978-86-84483-23-4) UDC 61(497.11)(091)(082).
 • „Југословенска републиканска странка у Великом Поморављу1920. године – прилог проучавању политичке историје Краљевине Срба, Хрвата иСловенаца“, Župski zbornik 8/2013, стр. 65–79, (ISSN 1452-4945) (UDC: 908).
 • Александар Лукић, Момир Нинковић, „Здравствене прилике Тимочке дивизије Iпозива 1914. године, закључно са шабачком операцијом“ стр. 33–39, зборник радоваИсторија медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура (уредникНадежда Педовић), књ. 5, Зајечар 2014 (ISBN978-86-84483-24-1.) UDC61(497.11)(091)(082).
 • „Заједничке операције двеју српских војски 1914. године – одпочетка ратних дејстава до краја офанзиве у југоисточну Босну“, зборник радова ЦрнаГора у Првом свјетском рату, уредник др Момчило Вуксановић, Подгорица 2015, стр.89–104 (issn: ISBN 978-9940-27-076-6), udc: , doi: , , 2015.
 • „Srpsko-austrougarske borbe na donjoj Savi 1914. godine“, zbornikradova Rijeka Sava u povijesti, urednik Branko Ostajmer, Slavonski Brod 2015, str. 451–479,(issn: ISBN 978-953-6659-88-3) udc: , doi: , , 2015.
 • „Јаша Продановић у Првом светском рату“, зборник радоваЕлите у Великом рату, (уредник Бранимир Андрић), Архив Војводине, Нови Сад 2017,стр. 303–314, udc: 94(497.11)"1914/1918"(082), isbn: 978-86-80017-44-0.
 • „Изборне борбе за Конституанту у смедеревском крају 1920.године“, зборник радова са научног скупа Смедеревски крај 1918–1941, Историјскиархив у Смедереву, Смедерево 2017, стр. 15–29 (ISBN: 978-86-907789-9-7), UDC:94(497.11 Смедеревски крај)“1918/1941“(082), 72(497.11)“19“(082).
 • „Парламентарни избори у нишком крају 1923. године“, зборникрадова Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, Филозофски факултетУниверзитета у Нишу, Ниш 2017, стр. 287–297. issn: 1451-5407=Годишњак запсихологију, udc: 324(497.11 Ниш)“1923“; 94(497.11 Ниш), isbn: 978-86-7379-462-4.
 • „Кордун у југословенској краљевини (1918–1941)“, поглавље умонографији: Кордун од Војне границе до Републике Српске крајине 1881–1995. ,приредио др Момчило Павловић, Београд 2018, стр. 135–223.
 • „Невесиње под османском и аустроугарском управом од XV доXX вијека“, поглавље у моногрфији: Невесиње монографија, приредио Светко Ковач,Невесиње 2019, стр. 35–69.
 • Александар Лукић, „Народна вијећа на Кордуну 1918. године“, у: зборник радоваГрађански рат у Хрватској (1991–1995), том XIV, приредио Милојко Будимир,Београд 2018, стр. 65–70.
 • „Српско-аустроугарске борбе на Дунаву 1914. године“, у: Смедеревски крај и Подунавље кроз историју. Зборник радова, уредници: Александар Кадијевић, Светозар Бошков и Борис Стојковски, Смедерево – Нови Сад, 2019, стр. 91–101.
 • „L'influence idéologique française parmi les Républicans Serbes de 1920 à 1926“, zbornik radova: La France et la Serbie les défis l’amitié éternelle. Hommage au 180 e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes, priredili Aleksandra Kolaković, Sacha Markovic, Beograd 2021, str. 151–161.
 • „Srpski i hrvatski republikanci 1922. godine, Istorija XX veka 1/2019, 35–51.
 • „Српски републиканци о унутрашњем уређењу југословенске државе 1918–1921. године“, зборник радова: Крај Великог рата – пут ка новој Европи, уредници Александар Растовић и Миљан Милкић, Београд 2020, 183–207.
 • Др Милан Гулић, Александар Лукић, „Рад Анкетног одбора за извиђај побуне у окрузима: Топличком, Врањском и Нишком 1917. године“, Војно-историјски гласник.ISSN 0042-8442. - Год. 69, спец. издање (2019), стр. 248–272.
 • Др Александар Лукић, „Оснивање и обука Скопског ђачког батаљона 1914. године“, зборник радова: Сто година од пробоја Солунског фронта, уредник Гордана Јовић-Стојковска, Скопље – Битољ 2021, 93–109.
 • „Насиље и злочини над становништвом среза Прокупачког у време Топличког устанка по исказима савременика и жртава Анкетном одбору 1919. године“, Жупски зборник 1/2021, стр. 129–150.