Др Александар Р. Милетић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 05.22.1974
 • Место рођења: Београд
 • Школовање: Средња школа: 1993, I Београдска гимназија
 • Факултет: 2001, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистерска теза: 2006, Central European University Budapest, "The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes."
 • Докторска дисертација: 2012, The Retreat from a Market Economy in East-Central and Southeast Europe, 1918-1928: Comparative perspectives on Czechoslovakia, Poland, Bulgaria and Yugoslavia, Европски универзитетски институт у Фиренци (нострификован на Универзитету у Београду, 2013)
 • Запослење: 2001.-2004. - Наставник историје
 • 2004.- Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Компаративна историја региона централне и југоисточне Европе, социјална и еконмска историја, Хладни рат, микроисторија, усмена историја, историја корупције, нацијонални односи у Југославији, историја приватног живота.

Библиографија:

Монографије:

 • Journey under Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context 1918-1928. Wien-Berlin-Münster: Lit Verlag, 2012.
 • Journey under Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context 1918-1928. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Поглавља у тематским зборницима:

 • „Housing Disputes in East-Central and Southeast Europe 1918-1928. Comparative Perspectives on Yugoslavia, Bulgaria, Poland and Czechoslovakia.“ In: Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan & Eastern Mediterranean Cities (1900‐1923). Edited by A. Lyberatos and Chr. Hadziiossif. (Irakleion: Crete University Press, 2013), 79-97.
 • „(Extra-)Institutional Practices, Restrictions and Corruption. Emigration Policy in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (1918-1928).“ In: Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the (Post-) Yugoslav Region, 19th-21st Century. Edited by Ulf Brunnbauer. (Munich: R. Oldenbourg Verlag, 2009), 95-120.
 • “Бакшиш и државна интервенција. Чиновничка корупција у Краљевини СХС“, у Владан Јовановић (уредник), Традиција и трансформација: политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку, књ. 1, Београд: ИНИС, 2015. У ШТАМПИ

Грађа:

 • "Из свакодневнице живота у Сарајеву током опсаде 1992-95. године, Прилог грађи усмене историје о рату на просторима бивше СФРЈ", Токови историје 3-4/2005. стр. 283-294.
 • "Из Мемоара др. Нинка Перића", Токови историје, 1-2/2003

Чланци:

 • Др Нинко Периц о злочину у Народној скупштини 20. јуна 1928, Токови историје, 1-2/2003
 • "Унутрашња трговина у Краљевини СХС, 1919", Токови историје, 3-4/2003
 • А. Милетић, И. Добривојевић, "Прилог изучавању перцепције совјетске стварности у југословенским медијима (1945-55)", Токови историје, 1-2/2004
 • А. Милетић, И. Добривојевић, "Исток и Запад у југословенској карикатури 1948-52", Историја 20. века 2004/2.
 • А. Милетић, И. Добривојевић, "Хладни рат и званична фразеологија југословенског режима 1945-55" у: Велике силе и мале државе у хладном рату – случај Југославије 2005, Институт за новију историју Србије, Београд.
 • "Из свакодневице живота у Сарајеву током опсаде 1992-95. године - прилог грађи усмене историје о рату на просторима бивше СФРЈ, Токови историје,3-4/2005
 • "Urban life, Cultural Changes and Modernization in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1918-28, Ethnologia Balkanica, vol. 10, 2006, 63-82.
 • “(Extra-)Institutional Practices, Restrictions and Corruption. Emigration Policy in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (1918-1928),” 95-120. U: Ulf Brunnbauer (urednik): Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the (Post-)Yugoslav Region, 19th-21st Century. Minhen: R. Oldenbourg Verlag, 2009.
 • „Нормативно регулисање стамбеног закупа у Европи 1914-1938,“ Токови историје, 2013/3, 109-41.
 • „Злоупотребе статуса 'заштићеног станара' у југоисточној и источној средњој Европи, 1918-1928,“ Токови историје, 2014/2, 33-46.
 • „Deglobalization in the Periphery. Tariff Protectionism in Southeast and East-Central Europe 1914-1928“, Токови историје, 2014/3, 69-87.
 • „Non-tariff Protectionist Schemes, 1918-1928 Southeast and East-Central European Perspectives“, Токови историје 2015/3. У ШТАМПИ ИССН 0354-6497