Др Александар Ракоњац

научни сарадник

Биографија:

Датум и година рођења: 9.4.1990.
Место рођења: Бајина Башта.
Школовање: Средња школа: 2009, Гимназија, „Јосиф Панчић“ Бајина Башта.
Факултет: 2014, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Почеци командно-планске привреде у Југославији 1946. године“.
Мастер теза: 2015, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Обнова југословенске привреде (1944−1947) – Индустрија и рударство“.
Докторска теза: 2021, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Индустријализација Југославије (1947−1952). Планови и пракса“.Запослење: 2018, Институт за новију историју Србије.

Област интересовања: Привредна обнова Југославије после Другог светског рата, Индустријализација и електрификација Југославије током Првог петогодишњег плана, Привредна сарадња ФНРЈ/СФРЈ са светом, друштвена историја социјалистичке Југославије и задругарство као алтернативни модел привредног развоја.


Библиографија:


Чланци и студије:


 • 1. „Почеци привредног планирања у Југославији 1946. године - идеје, организација и институционализација“, Токови историје, 2/2016, 151–176. (УДК 338.26(497.1)"1946")
 • 2. „Obnova jugoslovenske industrije 1944-1947.: ideje, planovi, praksa“. Istorija 20. veka, 2/2018, 87−100. (UDK: 338.1(497.1)''1944/1947'')
 • 3. „Исхрана становника Југославије у периоду обнове земље (1945-1947)“, Зборник Матице српске за историју, 94 (2016), 73–89. (UDK 613.2(497.1)"1945/1947")
 • 4. „Почеци корпоративизације државног сектора индустрије у Југославији (1945–1947)“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, I, НИСУН
 • 6 (2017), 165–178. (УДК 338(947.1)“1945/1947“)
 • 5. „Покушај транзиције ка планирању у привреди – једногодишњи план производње индустрије и рударства за 1946. годину“, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, II, НИСУН 7 (2018), 173−184. (UDK 338(497.1)(091)”1946”)
 • 6. „Обнова старих и успостављање нових трговинских односа (1945-1947) - Југославија, СССР и државе „народне демократије““. Токови историје, 1/2018, 55−79. (УДК 94:339.9(497.1:47+57)”1945/1947”(093.2))
 • 7. „Почеци национализације у Југославији – конфронтација комунистичких власти са крупним капиталистима током 1945. године“, у: Савремено друштво и наука, НИСУН 8, I, (Ниш: ФФУН, 2019), 293−303. (УДК 94(497.1)”1945”; 338.246.025(497.1)”1945”) (ISBN 978-86-7379-516-4))
 • 8.„Имплементација совјетских економских метода у југословенску привреду: индустрија и рударство (1945−1947)“, Токови историје 2/2021, 65−86. (УДК 338.26(497.1)"1945/1947") (ISSN 0354-6497)
 • 9. „Стратешки значај југословенских рудника метала у немачкој ратној привреди (1941-1945)“, у: 80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагујевца, ур. Дмитар Тасић и Лела Вујошевић (Крагујевац, Београд: Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и универзитета & Институт за новију историју Србије, 2021), 383−402. (УДК 94:341.324(497.1:430)"1941/1945"; 338.245:622.34(:497.1:430)"1941/1945") (ISBN 978-86-81037-70-6)
 • 10. „Комунистичка партија Југославије, међународне околности и конфискација имовине окупатора и његових сарадника као мера револуционарног преображаја друштва (1944-1945)“, у: Други светски рат 75 година касније, Том 2, ур. Далибор Денда, Бојан Б. Димитријевић и Дмитар Тасић (Београд, Бања Лука: Институт за стратегијска истраживања, Институт за новију историју Србије, Институт за савремену историју & Универзитет Бања Лука, 2021), 279-297. (УДК 323.272/.282(497.1)"1944/1945", 343.272(497.11)"1944/1945") (ISBN 978-86-81121- 31-3.)