Др Александар Стојановић

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 16.12. 1985.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2004, Прва београдска гимназија.
 • Факултет: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд, Одељење за историју.
 • Докторат: 2014, "Идеје, друштвено-политички пројекти и пракса владе Милана Недића 1941-1944", Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије
 • Запослење: 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Колаборација у Другом светском рату, идеологија српске деснице у међуратном периоду.
 • Е-маил: acas109@gmail.com

Библиографија

Монографске публикације:

 • 1. А. Стојановић, Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића, Београд: ИНИС 2012, стр. 599.
 • 2. А. Стојановић (приређивач), Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, Београд: ИП „Филип Вишњић“ 2015, стр. 450.
 • 3. А. Стојановић, Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића, Београд: ИНИС 2015, стр. 496.
 • 4. А. Стојановић, К. Милојковић, Суд у Алексинцу 1832–2017., Завичајни музеј, Алексинац 2017, стр. 239.


Научни чланци, расправе и прилози:


 • 1. А. Стојановић, „Успомена на Н. Н. Рајевског, збирка Андреја Гарденина“, Делиград од устанка ка независности 1806–1876, Зборник радова, уредник др Драган Алексић, Београд 2007, стр. 377–380;
 • 2. А. Стојановић, „Михаило Гавриловић – научник, дипломата и први државни архивар“, Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност (Завичајни музеј, Алексицац), 1/2009, стр. 40–51;
 • 3. А. Стојановић, „Пројекат индустријализације земље по Српском цивилном/културном плану“, Токови историје, 3/2010, Београд 2011, стр. 55–73;
 • 4. А. Стојановић, „Др Милош Тривунац: прилози за биографију истакнутог интелектуалца и националног радника“, Зборник радова Капија Поморавља, уредили: академик В. Стојанчевић, проф. др С. Мишић и др А. Булатовић, Варварин 2011, стр. 245–256.
 • 5. А. Стојановић, „Др Милош Тривунац (1876–1944) - заборављени великан српске науке“, Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност, 3/2011, стр. 81–104.
 • 6. A. Stojanović, „Srpski civilni/kulturni plan – geneza i prilog proučavanju”, Istorija 20. veka, 1/2012, str. 89–109.
 • 7. А. Стојановић, „Радослав Грујић о преносу моштију српских светитеља априла 1942. године из НДХ у окупирану Србију“, Токови историје, 1/2012, стр. 69–86;
 • 8. A. Stojanović, The City and urban culture in Serbian right-wing ideology, International conference Architecture & Ideology, Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević, Marta Vuković Lazar (ed.), Belgrade 2012, pp. 216–223;
 • 9. А. Стојановић, „Историја и историографија у Српском цивилном/културном плану“, Токови историје, 2/2012, стр. 112–135;
 • 10. А. Стојановић, „Политичка мисао Владимира Велмар-Јанковића“, Срби и рат у Југославији 1941.: зборник радова (уредник др Драган Алексић), Београд 2014, стр. 19–32.
 • 11. мр Душан Р. Бајагић, Александар Стојановић, „Југословенске кризе (1918–1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији“, Срби и рат у Југославији 1941.: зборник радова (уредник др Драган Алексић), Београд 2014, стр. 559–631.
 • 12. A. Stojanović, „WWII collaboration in Serbia: concepts for transformation of society“, Токови историје, 1/2013, стр. 135–152.
 • 13. А. Stojanović, „Naučnik i politika: akademik Miloš Trivunac (1876–1944) između nacionalizma, nacizma i komunizma“, Desničini susreti 2012: Intelektulaci i rat 1939–1947 (Zbornik radova, urednici: prof. dr Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina), Zagreb 2013, str. 163–176.
 • 14. А. Стојановић, „Екстремна српска међуратна десница – идеолошка основа српских колаборациониста 1941–1945“, Трибина: истраживања младих сарадника ИНИС-а (зборник радова, уредник: др Зоран Јањетовић), Београд 2013, стр. 111–134.
 • 15. А. Стојановић, „Друштвена и културна историја Србије за време Другог светског рата у делима најновије српске историографије“, Хуманизација универзитета: темастки зборник, Том I, уредник: Бојана Димитријевић, Ниш 2013, стр. 475–487;
 • 16. мр Душан Р. Бајагић, Александар Стојановић, „Прилог компаративном проучавању праксе окупације и колаборације у Европи 1939–1945“, Историја и географија: сусрети и прожимања (Тематски зборник радова, уредник др Софија Божић), Београд 2014, стр. 49–80;
 • 17. др Гордана Кривокапић Јовић, Александар Стојановић, „Ерик Хобсбаум (1917–2012)“, Токови историје, 2/2013, стр. 265–279
 • 18. А. Стојановић, мр Д. Бајагић, „Милан Недић и његова улога у Другом светском рату у светлу српске историографије и нових историјских извора“, Историографија и савремено друштво. Тематски зборник радова са Трећег међународног научног скупа НИСУН, уредник: Бојана Димитријевић, Ниш 2014, стр. 190–207.
 • 19. А. Стојановић, „Оставка Комесара за цене и наднице др Гојка Грђића из августа 1941. године: Прилог истраживању колаборације у Србији током Другог светског рата“, Зборник Матице српске за историју, бр. 90, Нови Сад 2014, стр. 111–119.
 • 20. А. Стојановић, „Биолошки сектор Српског цивилног/културног плана: визија здравства у перцепцији српских колаборациониста 1941–1944. године“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 5, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару / уредник Надежда Педовић, Зајечар 2014, стр. 121–134.
 • 21. A. Stojanović, „Eugenics and Racial Hygiene in Theory and Political Thought of the Serbian/Yugoslav Extreme Right 1918-1944”, Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, god. 34. br. 1, str. 19–31.
 • 22. А. Стојановић, „Антимасонска изложба у Београду 1941. у контексту нацистичке антимасонске активности у окупираној Европи 1939–1945.“, Војно-историјски гласник, бр. 1/2015, стр. 93–122.
 • 23. А. Стојановић, М. Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату“, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, уредник А. Стојановић, Београд: Филип Вишњић 2015, стр. 17–88.
 • 24. А. Стојановић, „'Наша духовна оријентација': национална и културна политика владе Милана Недића и питање 'преображаја' на страницама колаборационистичке штампе“, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, уредник А. Стојановић, Београд: Филип Вишњић 2015, стр. 191–214.
 • 25. А. Стојановић, Д. Зец, „' Јазбина из које су потекла сва зла и све несреће': антисемитска и антимасонска пропаганда на страницама колаборационистичке штампе у Србији 1941–1944“, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, уредник А. Стојановић, Београд: Филип Вишњић 2015, стр. 255–288.
 • 26. A. Стојановић, „Огромне жртве и тријумф велике антифашистичке коалиције“, Годишњак Факултета за културу и медије, год. 7. бр. 7 (2015), стр. 45–67          
 • 27. А. Стојановић, „Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци: старе контроверзе и нова тумачења“, Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије: историјска трибина. 2 [главни и одговорни уредник Зоран Јањетовић].  Београд: Институт за новију историју Србије, 2016, стр. 39–69.
 • 28. А. Стојановић, „Ишчекивање судбине и нови почеци: прилози истраживању историје српске колаборационистичке емиграције у првим годинама после Другог светског рата, 1945. Крај или нови почетак?“, зборник радова, ур. др Зоран Јањетовић, Београд 2016, стр. 339–374.
 • 29. А. Стојановић, „Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци“, Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941–1944. године – научни погледи, тематски зборник радова, Београд 2017, стр. 85–122.
 • 30. А. Стојановић, „'Црвене владике': Српска православна црква на страницама колаборационистичке штампе, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, II, Београд 2017, стр. 127–148.
 • 31. А. Стојановић, „'Слобода иза жице?': 'Заводски лист' штићеника Завода за принудно васпитање омладине, Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, II, Београд 2017, стр. 253–278.
 • 32. А. Стојановић, „Савремена историографија о Холокаусту у окупираној Србији“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва: тематски зборник радова, Ниш 2017, стр. 151–164.
 • 33. А. Стојановић, Р. Ломпар, „Оснивање Хрватске православне цркве у контектсу немачке политике и ратних интереса у окупираној Југославији“, Српска политичка мисао, бр. 3/2017, стр. 35–53.
 • 34. A. Stojanović, “A Beleaguered Church. The Serbian Orthodox Church in the Independent State of Croatia (NDH) 1941–1945”, Balcanica, Vol. XLVIII (2017), pp. 269–287.
 • 35. A. Stojanović, „Kvisling ili srpski heroj? Ličnost i delo Milana Nedića u srpskim medijima i diskursu u vreme trajanja sudskog procesa za njegovu rehabilitaciju“, Sto godina srpsko-hrvatskih odnosa (1918–2018), dominantni narativi i kulture sećanja (urednik Darko Gavrilović), Novi Sad 2018, str. 21–36.
 • 36. A. Stojanović, Nový srbský človĕk. Koncept řízeného integrálniho vzdéláváni v „národním duchu“ – myšlenka a praxe, Svůdnost sociálního experimentu. Nový človĕk 20. století (urednici: Lukaš Fasora, Jiri Hanuš, Denisa Nečasova), Praha 2018, 221–237.
 • 37. А. Софронић, А. Стојановић, „Академик Михаило Гавриловић: дипломата“, Академик Михаило Гавриловић: историчар, архивист и дипломата (уредник Миљана Ђорђевић), САНУ Ниш 2018, стр. 49–68.
 • 38. M. Ivanković, A. Stojanović, „Anti-Semitic propaganda and legislation in Serbia 1939–1942: content, scale, aims and the role of German factor”, Istorija 20. veka, br. 2/2019, str. 85–104.
 • 39. А. Стојановић, Р. Ломпар, „Ангажман Независне државе Хрватске на мађународном признању Хрватске православне цркве 1942–1944“, Токови историје, бр. 2/2019, стр. 35–58.
 • 40. А. Стојановић, „Здравствене прилике у Заводу за принудно васпитање омладине (1942–1944)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Зборник радова са X научно-стручног скупа одржаног 1-2. новембра 2018. у Зајечару, Зајечар 2019, стр. 191–202.
 • 41. А. Стојановић, „Драгољуб Јовановић о десничарима српског и југословенског националног усмерења“, Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића, зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. (уредник Александар Костић), САНУ, 2019, стр.187–200.
 • 42.    А. Стојановић, „Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци у светлу нових историјских извора и сазнања“, Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, Историјски архив Смедерево, Смедерево 2019, стр. 221–238.
 • 43. А. Стојановић, „Бомбардовања Београда у Другом светском рату“, Братство, бр. 23 (2019), Београд: Друштво Свети Сава, стр. 61–78
 • 44. Aleksandar Stojanović, The Jew as the National Enemy and Eternal Evil. Anti-Semitic Propaganda in Serbia under Nazi Occupation (1941–1944), Judaica et Holocaustica, Vol. 11, No.1, 2020, Banska Bystrica: Muzeum SNP, 2021, p. 17–33
 • 45. Александар Стојановић, „Градација колаборације. Различити облици и интензитети сарадње са окупатором у Србији 1941–1944“, у: Други светски рат 75 година касније. Том 1., Београд: Институт за стратегијска истраживања, ИНИС, ИСИ, 2021, стр. 385–405
 • 46. Александар Стојановић, „Страхиња Јањић и српски ГЕСТАПО“, 80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагујевца: нови помаци или ревизије историје, Крагујевац: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета; Београд: ИНИС, 2021, стр. 261–287 

 

Критичка издања:

 

 • 1. Милош Црњански, Дипломатски извештаји 1936–1941, приређивачи и аутори историјских коментара: Александар Стојановић, Растко Ломпар, Катена Мунди, Београд 2019, стр. 788.


Поглавља у колективним монографијама:


 • 1. Александар Стојановић, Маријана Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату“, у: Александар Стојановић (приређивач), Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, Београд: ИП „Филип Вишњић“ 2015, стр. 17–88.
 • 2. Александар Стојановић, „'Наша духовна оријентација': национална и културна политика владе Милана Недића и питање 'преображаја' на страницама колаборационистичке штампе“, у: Александар Стојановић (приређивач), Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, Београд: ИП „Филип Вишњић“ 2015, стр. 191–213.
 • 3. Александар Стојановић, Дејан Зец, „'Јазбина из које су потекла сва зла и све несреће': антисемитска и антимасонска пропаганда на страницама колаборационистичке штампе у Србији 1941–1944“, у: Александар Стојановић (приређивач), Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944, Београд: ИП „Филип Вишњић“ 2015, стр. 255–287.

 

Енциклопедијске одреднице:


 • 1. Владимир Велмар-Јанковић, Српска енциклопедија, Том 2, В-Вшетечка / [главни уредници Чедомир Попов, Драган Станић], Нови Сад-Београд 2013.


Научна критика:


 • А. Стојановић: Симо Ц. Ћирковић, Ко је ко у Недићевој Србији 1941-1944; лексикон личности – слика једне забрањене епохе, Београд 2009, стр. 564, у: Токови историје, 3/2010, стр. 144–149.