Др Александар В. Милетић

Виши научни сарадник

 
Биографија:

 

 • Датум и година рођења: 02.02.1982.
 • Место рођења: Алексинац.
 • Школовање: Средња школа: 2001, Гимназија, Алексинац.
 • Факултет: 2008, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за историју.
 • Докторат: 2017, Универзите у Београду, Филозофски факултет. Катедра за историју Југославије. Теза: ''Политичка делатност Милована Ђиласа (1944-1954)''.
 • Запослење: 2008-2009, Алексиначка гимназија, 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: спољна политика и дипломатија социјалистичке Југославије, делатности историјских личности, политичке биографије.
 • email: samiletic82@gmail.com

 

Библиографија:


монографије:


 • Преломна времена. Милован Ђилас и западноевропска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950-1954, (Београд: ИНИС, 2019), стр. 340. (ISBN 978-86-7005-160-7    УДК: 32:929 Ђилас М. ''1950/1954''    327(497.1) ''1950/1954''   329.14(497.1) ''1950/1954''  COBISS.SR-ID 277262092)
 • Титов емисар Милован Ђилас. Дипломатско-преговарачке и спољнополитичке активности (1943-1953), (Београд: ИНИС, 2021), стр. 481. (ISBN 978-86-7005-170-6   УДК: 32:929 Ђилас М. ''1943/1953''  329.14(497.1) ''1943/1953''  327(497.1) ''1943/1953''  COBISS.SR-ID 38737929)

Грађа:

 • ''Пријем делегације британских лабуриста код маршала Тита у оквиру њихове прве посете Југославији, 1950. године'', Токови историје, 1/2011, Београд 2012, стр. 137-164.

Чланци и студије:


 • ''Царски друм'', Трагања, 1/98, Алексинац 1998, стр. 47-50
 • ''Локалитет Зиндан'', Трагања, 2/99, Алексинац 1999, стр. 51-52
 • ''Обичан човек у необичном друштву'', у: Јосип Ерцеговић, Голгота Голи оток, Ниш 2007, стр. 7-9.
 • ''Историја Алексинца – упоредна хронологија догађаја'', Трагања, 13/10, Алексинац 2010, стр. 26-32.
 • ''Алексиначко Поморавље у XIX веку (1833-1878)'', Капија Поморавља, тематски зборник радова, (Варварин: Историјски архив Крушевац, 2012), стр. 229-244.
 • ''Спољнополитичка делатност Милована Ђиласа 1944-1953'', Југословенска дипломатија 1945-1961, зборник радова, др Слободан Селинић (ур.), (Београд: ИНИС, 2012), стр. 291-312. (УДК: 32:929 Ђилас М. ''1944/1953''  ISBN: 978-86-7005-103-4)
 • ''Милован Ђилас и Јосип Броз Тито. Од сарадње до сукоба'', у: Трибина: истраживања младих сарадника ИНИС-а, зборник радова, др Зоран Јањетовић (ур.), (Београд: ИНИС, 2013), стр. 183-200. (УДК: 32:929 Ђилас М. 321.728/.74Тито323(497.1) ''1945/1954'' ISBN: 978-86-7005-118-8)
 • ''Дисидентство као истраживачка тема у савременој српској историографији'', у: Хуманизација универзитета, тематски зборник радова са 2. међународног научног скупа НИСУН, проф. др Бојана Димитријевић (ур.), Том I, (Ниш: Филозофски факултет, 2013), стр. 464-474, (УДК: 323.22:321.74(497.1)  ISBN: 978-86-7379-297-2)
 • ''Допринос Гојка Николиша у настанку и развоју медицине у социјалистичкој Југославији'', у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, зборник радова са 5. научно-стручног скупа, Зајечар 2014, стр. 125-132. (УДК: 61(497.11)(091)(082)   ISBN: 978-86-84483-23-4)
 • ''Комунистичка партија Југославије и догађаји од 27. марта 1941'', у: Срби и рат у Југославији 1941, зборник радова, др Драган Алексић (ур.), (Београд: ИНИС, 2014), стр. 231-249. (УДК: 329.15(497.1)''1941'' 94(497.1)''1941''   ISBN: 978-86-7005-125-6)
 • ''Милован Ђилас и питање разграничења између Србије и Хрватске 1945'', у: Историја и географија, сусрети и прожимања, зборник радова, др Софија Божић (ур.), (Београд: ИНИС/Географски институт САНУ/Институт за славистику РАН, 2014), стр. 241-261. (УДК: 323(497.1)''1945''  32:929 Ђилас М.  ISBN: 978-86-7005-125-6)
 • ''Милован Ђилас на власти. Пут ка дисидентству'', у: Личност и дјело Милована Ђиласа, зборник радова са међународног научног скупа, Никшић 2014, стр. 85-92. (УДК: 32:929 Ђилас М.   ISBN: 978-86-7798-082-5)
 • ''Кратак преглед 'Ђиласологије'. Прилог изучавању биографије једне историјске личности'', тематски зборник радова са 3. међународног научног скупа НИСУН, проф. др Бојана Димитријевић (ур.), Том I, (Ниш: Филозофски факултет, 2014), стр. 231-247. (УДК: 94(497.11)''19''  321.74(491.1):929 Ђилас. М.  ISBN: 978-86-80029-62-7  ISBN: 978-86-7379-346-7)
 • ''Relations between the Yugoslav and Romanian Communists in the Cold War. The Review of Archival Records'', Revista archivelor (Archives review), No 2, Bucharest, LXXXVIII (2011), pp. 147-153. (ISSN: 1453-1755)
 • ''Unrelized Nordic Dream'' Milovan Đilas and Scandinavian Socialists, Токови историје, 3/2015, pp. 89-104. (УДК: 327(497.1:48)''1952/1954'' (093.2) 329.14(48) ''1952/1954'' (093.2) 32.929 Ђилас М. ''1952/1954'' (093.2))
 • ''Између два конгреса. Политички ставови Милована Ђиласа (1948-1952), у: Историјска трибина. Истраживања младих сарадника 2, (Београд: ИНИС, 2016), стр. 71-114. (УДК: 32:929 Ђилас М.)
 • ''Политички и идеолошки прелом Милована Ђиласа (1948-1954)'', у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 6 (НИСУН 6), Том I, (Ниш: Филозофски факултет, 2017), стр. 179-188. (УДК: 32:929 Ђилас М.)
 • ''The Relationships between Yugoslav Communists and Scandinavian Socialists in the Light of Yugoslav Sources (1950-1953)'', Acta Histrie, 27, 1/2019, pp. 75-87. (УДК: 94(05)  ISSN: 1318-018(Print)  ISSN: 2591-1767(Online)  DOI: 10.19233/AH.2019.04)
 • ''Последице критичких ставова Милована Ђиласа на социјални аспект југословенског друштва почетком 50-их година'', у: Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova, tematski zbornik radova međunarodnog značaja, (Beograd: Visoka škola socijalnog rada/Крьiмский федеральньiй университет имени В. И. Вернадского, 2019), стр. 261-272. (ISBN: 978-86-81394-05-2  УДК: 32:929 Ђилас М.  323(497.1) ''1950/1954'')
 • ''Развојне фазе сукоба Милована Ђиласа и Јосипа Броза Тита'', у: Савремено друштво и наука, тематски зборник радова, НИСУН 8, Том I, (Ниш: Филозофски факултет, 2019), стр. 283-293. (ISBN: 978-86-7379-516-4   УДК: 94(497.1) ''1950/1954''  323.23''1950/1954'')
 • ''Драгољуб Јованивић и Милован Ђилас: сукоб политичких концепција'', у: Драгољуб Јовановић, зборник радова са научног скупа ''Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића'', академик Александар Костић (ур.), (Београд: САНУ, 2019), стр. 221-234.  (УДК: 32:929 Јовановић Д. (082) 316.334.3(497.11)(082)  ISBN: 978-86-7025-848-8)
 • ''Милован Ђилас и француски социјалисти 1950-1954'', Токови историје, 1/2020, стр. 155-174. (УДК: 327(497.1:44)''1950'' 329.14(44)''1950/1954'' 32:929 Ђилас М. ''1950/1954''  DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.1.mil.155-174)
 • ''The Role of Milovan Đilas at the Asian Socialist Conference in Rangoon 1953'', Токови историје, 3/2020, pp. 117-137.  (УДК: 32:929 Ђилас М.  327(497.1)''1953''   DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.3.mil.117-137)
 • ''Политички шеф војне мисије. Милован Ђилас у СССР-у 1944'', у: Други светски рат 75 година касније, зборник радова, Том 2, др Далибор Денда, др Бојан Б. Димитријевић, др Дмитар Тасић (ур.), (Београд: Институт за стратегијска истраживања/ИНИС/ИСИ, 2021), стр. 257-273. (ISBN 978-86-81121-31-3.  УДК: 327(497.1:47)''1944''  329.15:929 Ђилас М. ''1944''    COBISS.SR-ID 53619977)
 • ''Yugoslav Communists and Belgian Socialists 1950-1956'', Токови историје, 3/2021, pp. 121-143.   (УДК: 94:327(497.1:493)''1952/1956''   329.14(493)''1952/1956''   329.15(497.1) ''1952/1956''      DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2021.3.avm.121-143)


https://www.youtube.com/watch?v=khnlvWuxaeU&t=3323s
https://rtsplaneta.rs/video/show/670087/
https://rtsplaneta.rs/video/show/670090/
https://rtsplaneta.rs/video/show/670093/