Др Наташа Милићевић

научни сарадник

 
Биографија:

 • Датум и година рођења: 17.05.1971.
 • Место рођења: Ивањица.
 • Школовање: Средња школа: 1990, Средња педагошка школа, Ужице.
 • Факултет: 1998, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југословенска власт и српско грађанство 1944.-1950.".
 • Запослење: 1998, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: друштвена историја Србије/Југославије, друштвена историја Балкана, историја српског грађанства, историја урбаног живота, историја свакодневног живота, историја рада, историја историографије

E-mail: natasa.milicevic@mts.rs,  natasa.milicevic@inis.bg.ac.rs  

Награде:  Награда Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за посебан научни допринос 2009.  године у области друштвено-хуманистичких наука за књигу  "Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950".

Библиографија:

Монографије:

•     Костa Ст. Павловић, Дневник 1930-1932, (прир. са Срђаном Мићићем), Београд: Архив града Београда - ИНИС, 2020, 570. ISBN 978-86-80481-51-7 (ИАБ)
•     Свакодневни живот под окупацијом. Искуство једног Београђанина 1941-1944., (прир. са Душаном Никодијевићем), Београд: ИНИС, 2011, 894. ISBN 978-86-7005-101-0
•    Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950, Београд: ИНИС, 2009, 645. ISBN 978-86-7005-070-9

    
Чланци и студије:
        

 • „Трамвај, фијакер и бицикл: саобраћајна свакодневица у окупираном Београду 1941. године“, Токови историје 2/2021, стр. 39-64. УДК 94:656(497.11)"1941"(093.2)  316.728(497.11)"1941"(093.2)  DOI https://doi.org/10.31212/tokovi.2021.2.mil.39-64 (коауторство са Милошем Тимотијевићем
 • „Између колаборационизма и патриотизма: комесар Дарко Петровић 1941-1944“, У: Други светски рат 75 година касније. Том 2 (главни и одговорни  уредници Далибор Денда, Бојан Б. Димитријевић, Дмитар Тасић), Београд: Институт за стратегијска истраживања: Институт за новију историју Србије: Институт за савремену историју; Бања Лука: Универзитет, 2021, стр. 185-205. УДК 94:341.322(497.11)"1941/1945" 32:929 Петровић Д. ISBN 978-86-81121-31-3
 • „Заразне болести у окупираној Србији 1941-1944“, Војноисторијски гласник 2/2020, стр. 112-139. УДК 94:616.9(497.11)"1941/1944" 94(497.11)"1941/1944" COBISS.SR-ID 34897417
 • " 'Унутрашњи егзил': Иво Андрић под нацистичком окупацијом Србије 1941-1944", Свеске Задужбине Иве Андрићеве задужбине, бр. 36, Београд 2019, 421-435. ISSN 0352-0862
 • „'Osveta sela': seljaci i gradjani u okupiranoj Srbiji 1941-1944", Istorija 20. veka, 2/2019,  121-136. ISSN 0352-3160 (štam.izd), ISSN 2560-3647 (Online)
 • „Always in the Minority: Živojin Perić in Occupied Serbia 1941-1944", Токови историје 3/2019, 127-150. ISSN 0354-6497 (Штам. изд.) ISSSN 2560-547Х (Online)
 • „'Судбина „сапутника револуције': Драгољуб Јовановић између интеграције и репресије 1944-1947“, у: Друштвено-политичка и научна мисао Драгољуба Јовановића, зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. (уредник Александар Костић), Београд: САНУ, 2019, 235-248. ISBN 978-86-7025-848-8    
 • "Odnos nemačkih okupacionih vlasti prema poljskoj i srpskoj inteligenciji 1941-1944: uporedna naliza", u: Jugoslаvija i Poljska: odnosi u XX veku/Jugosławia i Polska. Stosunki w XX wieku/Yugoslavia and Poland. Relations in the XX Century, međunarodni tematski zbornik radova/międzynarodowa praca  zbiorowa/international thematic collection of papers (ured. (eds.) Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Nebojša Stambolija), Beograd- Bidgošć: Institut za savremenu istoriju - Institut za istoriju i međunarodne odnose  2019, 113-126. ISBN 978-86-7403-235-0 (ISI)
 • „Град и његове границе: ново обликовање јавног простора у окупираној Србији 1941-1944“, у: Сан о граду, зборник радова са конференције, (уред. Александра Вранеш), Андрићград-Вишеград 2018, 301-324. ISBN 978-99976-21-27-6                    
 • "O партизанској власти, 'капуташима' и новцу: сведочење Недићевог чиновника о Ужичкој Републици", Војноисторијски гласник,  2/ 2018, Београд 2018, 213-232.  ISNN 0042-8442
 • "Činovnici u okupiranoj Srbiji 1941-1944“, Istorija 20. veka, 2/2018, Beograd 2018, 69-86; ISSN 0352-3160 (Štam. izd.) ISSSN 2560-3647 (Online)
 • „Ausweis, Guards and Borders: Travelling of the Middle Class in Occupied Serbia  1941-1944“, Токови историје, 3/2017, Београд 2017,  85-110. ISSN 0354-6497 (Штам. изд.) ISSSN 2560-547Х (Online)                            
 • „΄Хлеб насушни΄: Дирекција за снабдевање становништва града Београда (ДИРИС) 1941-1943,“, Војноисторијски гласник,  2/ 2017, Београд 2017, 165-183. ISSN 0042-8442
 • „΄Господ-ин, грађанин, друг, поданик΄: друштвене промене и језик у Србији 1944-1950“, Историјски записи, 1-2/2015, Подгорица 2015, 217-232. ISSN 0021-2652
 • „Obračun s klasnim neprijateljem“: slučaj srpskog građanstva, u: Slovenija v Jugoslaviji/Slovenia in Yugoslavia, Zbirka Pogledi, ured. (ed) Zdenko Čepič, Ljubljana 2015, 319-338; ISBN 978-961-6386-54-8
 • „΄Јавност΄ у Србији о Независној Држави Хрватској 1941-1944“, Зборник Матице српске за историју 89,  Нови Сад 2014, 73-89. ISSN 0352-5716
 • „Идеологија и урбани простор: преименовање градова и улица у Србији 1944-1950“ у: Историја и географија: сусрети и прожимања, уред. др Софија Божић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Институт ѕа новију историју Србије, Институт за славистику РАН, Београд 2014, 481-497. ISBN 978-86-80029-62-7 ISBN 978-86-7007-125-6 (ИНИС)
 • „Istoriografija o jugoslovensko-poljskim odnosima posle Drugog svetskog rata“ u: Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej. Relacje wielostronne i wielopoziommowe, (уред. Момčilo Pavlović, Andrezeja Zaćmińskiego), Bydgoszcz, 2014, 323-330. ISBN 978-83-7096-981-3  ISBN 978-83-7096-950-9
 • „Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944-1950 Prispevki za novejšo zgodovino, LIII-1/2013, Številka 1, letnik LIII, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2013, 284-297. ISSN 0353-0329
 • „Опасне везе“ у Европи под нацистичком окупацијом или разматрања о колаборацији у Другом светском рату“, Токови историје 1/2013, Београд 2013, 309-322. ISSN 0354-6497                 
 • „О исхрани у окупираном Београду 1941-1944“, Токови историје 2/2012, Београд 2012, 77-91; ISSN 0354-6497   
 • „Српско грађанство између Истока и Запада 1944-1945“, у: Ослобођење Београда 1944. године, уред. Александар Животић, Београд 2010, 315-326. ISBN 978-86-7005-080-8
 • „Neke forme prinudnog rada u Srbiji 1944-1950“, u: Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941-1945, 1945-1951, Zagreb 2010, str. 183-203; ISBN: 978-953-6324-87-3       
 • „Развлашћивање грађанства: случај Миљка Петровића-Риже, индустријалца из Краљева“, Наша прошлост, 9/2008, Краљево 2008, 125-134. ISSN 0550-4317  
 • „Један рани пример демографске транзиције“, Токови историје 2/2008, 311-320. ISSN –0354-6497
 • „Хронологија важних догађаја 1968“, у: Хиљаду девесто шездесет осма; 1968-четрдесет година после=1968 Fourty Years Later, зборник радова, уред.  Радмила Радић, Београд 2008, 657-678. ISBN 978-86-7005-063-1              
 • „Југословенско-амерички односи у предвечерје Другог светског рата“, Војноисторијски гласник 2/2008, Београд 2008, 130-148. ISNN 0042-8442
 • „Стварање нове традиције: празници и прославе у Србији 1944-1950“, Токови историје,  4/2007, Београд 2007, 169-178.    ISSN 0354-6497                                
 • „Истина је негде другде: Друштво и српска историографија на крају 20. века“, Споменица, 6/2007, Архив Срема, Сремскa Митровица 2007, 151-179. (коауторство са П. Марковићем/ co-author with P. Markovic). ISSN 1451-3676   
 • „Реторзија и репресија 1944-1945. Случај Србије“, у: Писати историју Југославије: виђење српског фактора (ured. (ed.) Mile Bjelajac) Beograd 2007, 321-351; ISBN 987-86-7005-054-9                              
 • „Приватни живот грађанске породице после 1945“ , у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку (прир. (ed.) Милан Ристовић/Milan Ristović), Клио, Београд 2007, 444-475. ISBN 978-86-7102-287-3
 • „Комунистичка стратегија према српској интелигенцији  1944-1950“, у: Срби и Југославија: држава, друштво и политика, (уред. (еd.) Момчило Исић/Momcilo Isic), Београд 2007, 293-310. ISBN 978-86-7005-055-6           
 • „Serbian Historiography in the Time of Transition: A Struggle for Legitimacy“, Istorija 20. veka, 1/2007, Beograd 2007, 145-166 (koautor sа P. Markovićem). ISSN 0352-3160               
 • „΄Грађански орман за књиге΄. Kултурно наслеђе и обликовање новог идентитета српског друштва 1944-1950“, Tokovi istorije, 3/2006, 122-140. ISSN 0354-6497
 • „Srpsko građanstvo i pitanje ratne dobiti 1946. godine. Pismo beogradskih rgovaca ministru finansija Sretenu Žujoviću,“, (коауторство са мр С. Селинићем), Istorija 20. veka, 2/2006, 123-146. ISSN 0352-3160
 • „΄Izgon reakcije΄: prinudno iseljavanje građanskih slojeva iz Beograda 1946-1949", u: Velike sile u hladnom ratu 1945-1955 (slučaj Jugoslavije)-Great Powers and small countries i male države in cold wor 1945-1955 (issue of ex-Yugoslavia), ured. (ed.) prof. dr Ljubodarg Dimić, Beograd, 2005, 275-286; ISBN 86-80099-08-2
 • „Hladni rat u naučnoj istoriografskoj periodici“, u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955 (slučaj Jugoslavije)-Great Powers and small countries in cold wor 1945-1955 (issue of ex-Yugoslavia), ured. (ed.) prof. dr Ljubodarg Dimić, Beograd, 2005, 373-380; ISBN 86-80099-08-2
 • „Obračun vlasti sa ΄buržujskom decom΄: gubitak prava na školovanje 1945-1950“, Tokovi istorije, 3-4/2005, 143-159 . ISSN 0354-6497
 • „Otpor srpskog građanstva ΄novoj vlasti΄ 1944-1950“, Историја 20 века, 2/2004, 63-96; ISSN 0352-3160  „Historiography in Serbia. Developments since 1989,“ in: Ulf Brunnbauer (ed.), (Re) Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socijalism, Lit Verlag Munster 2004, Studies on South East Europe vol. 4, Edited by Prof. Dr. Karl Kaser (Grac),(co-author with P.J. Marković i M. Ković), 277-316. ISBN 3-8258-7365-x          
 • „O srpskom građanstvu (1945-1950) u memoaristici s kraja 20. veka“, Istorija 20. veka, 2/2001, Beograd 2001, 111-127. ISSN 0352-3160
 • „Lokalna istoriografija u Zborniku Narodnog muzeja u Čačku“, Tokovi istorije,  1-4/2001, Beograd 2001, 87-105. ISSN 0354-6497
 • „Uporedna analiza radova Instituta za novejšo zgodovino i Instituta za noviju istoriju Srbije“, Tokovi istorije, 1-2/2000, Beograd 2000, 111-128. ISSN 0354-6497
 • „Konstatin Fotić – Diplomata od karijere“, Istorija 20. veka, 1/1998, Beograd 1998, 143-162; ISSN 0352-3160Апстракти:

 

 • „Ivo Andrić i Polska“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku:  program rada i saopštenja učesnika/Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku: program konferencji i wystąpienia uczestników, Međunarodna naučna konferencija/Międzynarodowa konferencja naukowa, (urednici Bojan B. Dimitrijević, Nebojša Stambolija), Beograd: Institut za savremenu istoriju - Bidgošć : Humanistički fakultet Univerziteta Kazimira Velikog, 2021. str. 101-104. ISBN 978-86-7403-255-8 (koautorstvo sa dr Žanetom Đukić Perišić)
 • „Однос немачких окупационих власти према пољској и српској интелигенцији 1941-1944: упоредна анализа” [Attitude of German Occupiers toward Polish and Serbian Intelligentsia 1941-1944: A Comparative Analysis], Yugoslav-Polish Relations in The Twentieth Century/ Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku: progran rada i saopštenja učesnika/Stosunki jugoslovewiansko/polskie w XX (ured.(ed.) Momčilo Pavlović, Nebojša Stambolija), Међународна научна конференција Југословенсkо-пољски односи у 20. веку/Miedzynarodowa konferencja naukowa, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2018, 91-94. ISBN 978-86-7403-224-4 
 • „Град и његове границе: ново обликовање јавног простора у окупираној Србији 1941-1944“, Сан о граду: зборник сажетака, уред. Александра Вранеш, Андрићград-Вишеград, 2017, 65-67. ISBN 978-99976-21-23-8
 • „Obračun s klasnim neprijateljem“: slučaj srpskog građanstva [Retaliation Against the Class Enemy: the Case of Serbian Bourgeoisie Between 1944 and 1950], Slovenija v Jugoslaviji/Slovenia in Yugoslavia, Povzetki-medjunarodna znanstvena konferenca, Musej novejše zgodovine Slovenije, 28-29.11. 2013, Ljubljana, 2013, 56-59. ISBN  978-961-6386-44-9
 •   „Inteligencija u Srbiji između revolucionarne represije i društvene integracije/ Serbian Intelligentsia between Revolucionary Repression and Social Integracion, Represija med 2. svetovno vojno in povojnem obdobju v Sloveniji in sosednih državah – Povzetki-medjunarodna znanstvena konferenca /Repression durin World War II and in the pos-war period ih Slovenia and in the neighbouring countries – Abstracts- Internacional Scientific Conference, Ljubljana 7. i 8. novembar 2012 (ed.) Nevenka Troha), 51-52. ISBN  978-961-6386-38-8
 •  "The Historical Development of the Serbian Civic Community until 1944/4 " u: Urban life and Culture in Sautheasteran Europe, 26-29. maj 2005, School of Philosophy, Uneversity of Belgrade, Internacional Association for Southeast European Antropology 3rd Conference, 99. ISBN 86-80269-76-X    

  


 
Енциклопедијске одреднице:

•    Гестапо (стр. 230), Голи оток (стр. 378–380), Радислав Радан Грујичић (стр. 655), у : Српска енциклопедија III том, књига 1, (Г-Демог), Нови Сад, Матица српска – Београд, САНУ, Завод за уџбенике, 2018. ISBN 978 - 86-7946-232-9    
•    Милорад М. Павловић (стр. 793), у: Српски биографски речник, Књ. 7, Матица српска, Нови Сад 2018. ISBN 978-86-7946-235-0
•    Стеван Марковић (стр. 214), Чедомир Марјановић (стр. 117), у: Српски биографски речник, Књ. 6, Нови Сад 2014. ISBN 978-86-7946-0
•    Лујо Ловрић (стр. 609-610), Лукић Н. Предраг (стр. 664-665), у: Српски биографски речник, Књ. 5, Нови Сад 2011. ISBN 978-86-7946-085-1
•    Радован Јевтић (стр. 344-345), Павле Јовановић (стр. 599), у: Српски биографски речник, Књ. 4, Нови Сад 2009. ISBN 978-86-7946-037-0
•    Донован Вилијам (стр. 350), у: Српски биографски речник, Књ. 3, Нови Сад 2007. ISBN 978-86-7946-001-1
•    Чарлс Д. Армнстрог (str. 259-260), у: Српски биографски речник 1, (A-B), Novi Sad 2004. ISBN 86-83651-49-5