Др Немања Радоњић

научни сарадник

биографија:

Година рођења: Kрушевац, 1989.
завршио основне (2013) и мастер студије историје (2014) на Филозофском факултету Универзитета у Београду.
мастер теза: „Слика Балкана у часопису National Geographic 1888-2013”
добио је награду „Андреј Митровић“за најбољи мастер рад одбрањен на катедри за Општу савремену историју (2014).
Докторирао 2021.  „Слика Африке у Југославији 1945-1991“ на матичном факултету
Сарадник у настави и предавач по позиву на Факултету политичких наука на предметима Друштвена историја Србије,
Савремена политичка историја, Културе Балкана (2015-2016).
Сарадник у настави на Филозофском факултету на предметима Амерички 20. век и Пропаганда у 20. веку (2015-
2019).
Учешће на међународним пројектима: Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch (Humboldt, Berlin 2014-2019)
Socialism Goes Global (Exeter, Exeter, 2016-2018).
Сарадник у истраживању на изложбама: Човек не може опстати сам.
(Ре)концептуализација Музеја афричке уметности (2017),
Тито у Африци: Слике солидарности (2017),
180 година српско-британских односа (2018),
Под лупом. Стари Египат у музејским збиркама у Србији (2019).
Запослење: у Институту за новију историју Србије од 2018.
Област интересовања: Слика Другог у 20. веку; Односи социјалистичке Југославије и земаља Африке; Југословенско-амерички односи; Међународна солидарност у Хладном рату; Несврстаност; Ослободилачки покрети у другој половини XX века, Друштвена историја социјалистичке Југославије.

библиографија:

Научни чланци:


1.Радоњић, Немања „Not exactly out of Europe, but somehow on the fringes of the Orient“.
Слика Балкана у часопису National Geographic (1888-2013)“, Годишњак за друштвену
историју, (2013), година XX, свеска 3, 73-97.
2. Radonjić, Nemanja,”From Kragujevac to Kilimanjaro“: Imagining and re-imagining Africa
and the self-perception of Yugoslavia in the travelogues from socialist Yugoslavia” ,Godišnjak
za društvenu istoriju, (2016) godina XXIII, sveska 2, 55-89.
3. Радоњић, Немања, „Студенти из Африке у социјалистичкој и несврстаној Југославији:
Прилог истраживању слике Другог“, Годишњак за друштвену историју год. XXVII, sveska
3 ,2020, 23-53.

Поглавља у зборницима:


1. Radonjić, Nemanja, “Bubnjevi revolucije: Veda Zagorac i Zdravko Pečar.” U: Nyimpa kor
nzdidyi= čovek ne može opstati sam = one man,no chop. (Re)konceptualizacija Muzeja afričke
umetnosti, Zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, (ur.) Sladojević, Ana, Epštajn, Emilia, Muzej
afričke umentosti, Beograd 2017. 156-175.
2. Radonjić, Nemanja, “Srpska istoriografija o jugoslovensko-američkim odnosima za vreme
hladnog rata”, (ur.) Vučetić, Radina, Aleksić, Vesna, Sjedinjene američke države u društvenim i
humanističkim naukama u Srbiji, Centar za američke studije, Beograd, 2019.
3. Radonjić, Nemanja, “Veoma različitim putevima u socijalizam. Jugoslovenski komunisti i
afrički napredni pokreti (1945-1970)” U: (ur.) Duda, Igor, Komunisti i komunističke partije:
politike, akcije, debate, CKPIS, Pula, 2019.
4. Radonjić, Nemanja, “(Post)jugoslovenska istoriografija i “Treći svet” sa posebnim osvrtom na
područje Afrike”, (ur.) Grandits,Hannes, Ivanović, Vladimir, Janković, Branimir, Reprezentacije
socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive, Udruženje za modernu historiju-Srednja
Europa, Sarajevo-Zagreb, 2019, 83-107.
5. Radonjić, Nemanja, „(Dis)unity in eating, a brotherhood in drinking? American travel writers
perceptions of Yugoslavia’s socialist cuisine“U: Brotherhood and Unity at the Kitchen Table?
Cooking, Cuisine and Food Culture in Socialist Yugoslavia, (ur.) Ivanović, Vladimir, Fotiadis,
Ruža, Vučetić, Radina, Srednja Europa, Zagreb, 2019.

Текстови у каталогу:


1. Radonjić, Nemanja, „Дух заједништва? Југославија и Унеско у акцији спасавања
споменика старе Нубије током шездесетих година ХХ века = Community spirit?
Yugoslavia and UNESCO in the Ancient Nubian Monuments Rescue Operations during
the 1960s“, (ур.) Епштајн, Емилиа, Под Лупом. Староегипатске збрике у музејима у
Србији. Under the Spotlight. Ancient Egyptian Collections in the Mueseums of Serbia,
Mузеј афричке уметности, Београд 2019. 41-47.
2. Радоњић, Немања, „Континуитети несврстаности“, Епштајн, Емилиа (ур.)
Несврстани свет, Музеј афричке уметности, Београд, 2021, 20-37.