Др Петар Драгишић

Научни саветник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 29. 05.1975.
 • Место рођења: Бор.
 • Е-маил: petar.dragisic@gmail.com
 • Школовање: Средња школа: 1994, Земунска I гимназија
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју.
 • Магистарска теза: 2003, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју, "Југословенско-бугарски односи. 1944-1949.
 • Докторска теза: 2008, Универзитет у Бечу (Аустрија), Институт за Источноевропску историју, "Österreichisch-jugoslawische Beziehungen 1945-1955" .
 • Запослење: 2000, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Област интересовања: миграције, односи балканских народа после Другог светског рата, историја суседних народа, Историја Хладног рата

Библиографија:
Монографије:

 • Југословенско-бугарски односи 1944-1949, Београд: ИНИС, 2007.
 • Odnosi Jugoslavije i Austrije 1945-1955, Beograd: INIS, 2013.
 • Штa смо знaли о Итaлији? Поглeди из Бeогрaдa нa Итaлију 1955-1978, Београд: ИНИС, 2019.
 • Зидари туђе среће: београдска штампа о економском емигрирању из Југославије у западну Европу крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, Београд: ИНИС, 2019. 
 • Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968-1980, Београд: ИНИС, 2019.   
 • Петар Драгишић, Оливера Драгишић, Југославија и Бугарска 1944-1980: хроника неуспешног пријатељства, Београд: Stella Polare, 2019.


Чланци и студије:

•    Yugoslavia and Perestroika 1985-1991: Between Hope and Disappointment, Perestroika and the Party. National and Transnational Perspectives on European Communist Parties in the Era of Soviet Reform, Francesco di Palma (ed.), Berghahn Books/New York 2019, p. 105-117.
•    Tito´s War after the War: Yugoslav Territorial Claims against Austria and Italy, 1945-1949, The Alps-Adriatic Region. International and Transnational Perspectives on a Conflicted European Region, Wolfgang Mueller/Karlo Ruzicic-Kessler/Philipp Greilinger (eds.), New Academic Press Wien 2018, p. 31-51.
•    Ausländer, Österreicher, Vorarlberger. Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien in Vorarlberg, Wanderungen. Migration in Vorarlberg, Liechtenstein und in der Ostschweiz zwischen 1700 und 2000, Peter Melichar/Andreas Rudiger/Gerhard Wanner (Hg.), Böhlau Verlag Wien – Köln - Weimar 2016, p. 217-226.
•    (sa Saša Mišić), I Partiti comunisti italiano e jugoslavo durante il conflitto jugoslavo-sovietico del 1948-1949 nelle fonti diplomatiche jugoslave, Quallestoria/Rivista di storia contemporanea, 1/2017, p. 89-101.
•    Operation Phoenix in Yugoslavia in the Summer of 1972 and Yugoslav-Austrian Relations, Tokovi istorije, 3/2018, p. 87-106.
•    Mother Tongue Tuition for Yugoslav Children in German-Speaking Countries in the 1970s”, Токови историје, 3/2016, p. 145-159.
•    Бугарска и Југославија 1944–1980. Суседи и супарници, Модернизационни тендензии в стопанския и културен живот във видинско и тимошко (XVIII–XX vek). Сборник с материали от Трета международна научна конференция Видин, 20–21 октомбри 2016 г., Светлана Кьрстева/Мария Новакова (ур.) Видин 2018, с. 150–160.
•    (са: Karlo Ruzicic-Kessler) “Zwischen Chance und Bedrohung: Die jugoslawischen Kommunisten und die westeuropäische Integration“, Kommunismus und Europa. Europapolitik und – vorstellungen europäischer Kommunstischer Parteien im Kalten Krieg, Francesco di Palma/Wolfgang Mueller (Hg.), Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016, p.138-156.
•    The UN Sanctions against Yugoslavia 1992-1996, Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, 11-12/2012, s. 187-195.
•    “È morto il compagno Tito". Извештавање органа Комунистичке партије Италије (L'Unitá) о смрти Јосипа Броза Тита, Архив 1/2-(2015), с. 205-218.
•    An der Schwelle zum Krieg. Die Krise in Bosnien 1991/1992 und die internationale Reaktion, Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65 Geburtstafg, Lit Verlag 2010, s. 441-451.
•    Ein Volk unterwegs. Migranten aus Serbien 1971-2002, Themenportal Europäische Geschichte (2010) (http://www.europa.clio-online.de/2010/Article=447)
•    Searching for El Dorado. Workers from Serbia Тemporary Еmployed Аbroad from the 1960s to the Dissolution of Yugoslavia, Tokovi istorije, 3/2014, p. 131-142.
•    Serbia and European union: A View from Brussels, L` Europe en Formation, 349-350, 2008, р. 147-157.
•    Етничке тензије у Југославији средином седамдесетих година. Појединачни примери, Архив, 1/2-(2018), с. 143-157.
•    Југославија, Шведска и убиство амбасадора Владимира Роловића 1971. године, Баштиник: годишњак историјског архива у Неготину, 20 (2018), с. 285-295.
•    СФРЈ - Италија: последњи Титов допринос билатералној сарадњи, Традиција и трансформација: политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку: зборник радова. Књ. 1 / [главни и одговорни уредник Владан Јовановић], Институт за новију историју Србије/ Београд 2015, с. 179-194.
•    Како је Трст постао "наш". Југословенска конзумеристичка пракса у Трсту шездесетих и седамдесетих година, Традиција и трансформација: транснационална искуства југословенске историје: зборник радова. Књ. 2 / [главнe и одговорнe уреднице Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић], Институт за новију историју Србије/Београд 2019, с. 227-241.
•    Гастарбајтер као филмски лик. Феномен југословенске економске емиграције у југословенским играним филмовима и серијама 70-их и 80-их година, Токови историје, 2/2015, с. 175-190.
•    Članci časopisa Foreign Affairs o jugoslovenskim ratovima 1991-1999, Istorija 20. veka, 1/2015, s. 157-171.
•    Jugoslovenski pogledi na Evropsku ekonomsku zajednicu 1957-1973, Istorija 20. veka, 1/2018, s. 147-160.
•    Politika u kasarni. Politički stavovi pripadnika JNA početkom 70-ih godina, Vojnoistorijski glasnik, 2/2009, s. 162-175.
•    Nemački i austrijski memoari o krizama i ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina, Istorija 20. veka, 2/2009, s. 171-178.
•    Jugoslovenski izvori o otmici i ubistvu Alda Mora, Tokovi istorije, 1/2013, s. 351-368.
•    Glamur i socijalizam: italijanska elita na Brionima 1960-1973, Istorija 20. veka, 2/2013,  s. 119-130.
•    Izveštavanje Politike o Austriji i jugoslovensko-austrijskim odnosima 1945-1955, Istorija 20. veka, 3/2012, s. 129-138.
•    Jugoslavija i Austrija : rezime odnosa 1945-1955, Istorija 20. veka, 3/2012, s. 123-134.
•    Izveštavanje zapadnih medija o jugoslovenskom sukobu sa Kominformom u leto 1948. godine, Vojnoistorijski glasnik, 2/2012, s. 173-185.
•    Tito i Austrijanci. Susreti Josipa Broza Tita sa vodećim ličnostima austrijske politike 60-ih i 70-ih godina, Tito – Viđenja i tumačenja, Beograd 2011, s. 498-503.
•    Sovjetski savez i jugoslovensko-austrijski teritorijalni spor posle Drugog svetskog rata, Aleksandar Životić (ur.), Oslobođenje Beograda 1944. Zbornik radova, Beograd 2010, s. 349-356.
•    Emigriranje iz Srbije od šezdesetih godina XX veka do danas: kvantitativni pregled, Tokovi istorije, 3/4 (2013), s. 233-249.
•    S druge strane granice - s druge strane zakona: jugoslovenski kriminalci u inostranstvu u drugoj polovini 60-ih godina prošlog veka,  Arhiv 1/2 (2013), s. 177-190.
•    Slika turske emigracije u SR Nemačkoj u filmovima Fatiha Akina, Turska regionalna sila?, Beograd 2013, s. 178-188.
•    Jugoslovenska ekonomska emigracija u Švajcarskoj šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka,  Godišnjak za društvenu istoriju, 2/2012, s. 65-76.
•    Analiza "Hrvatske države" (maj-jun 1969) - organa Hrvatskog narodnog odbora, Tokovi istorije, 1/2012, s. 150-158.
•    Politika jugoslovenskog režima prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u dijaspori 60-ih i 70-ih godina,  Uloga SPC u očuvanju identiteta srpske dijaspore, Beograd 2012, s. 50-59.
•    Klubovi jugoslovenskih radnika u Zapadnoj Evropi 70-ih godina, Tokovi istorije, 1/2010, s. 128-138.
•    Jugoslovenski ekonomski migranti u Austriji od početka 60-ih godina do raspada Jugoslavije, Tokovi istorije, 1-2/2009, s. 55-65.
•    Nazad u neizvesnost: Povratak jugoslovenskih emigranata u Jugoslaviju 1945–1951, Arhiv, 1-2/2009, s. 134 – 141.
•    Немачки и аустријски мемоари о кризама и ратовима на простору бивше Југославије деведесетих година 20. века, Историја 20. века, 2/2009, с.171-178.
•    Југословенски економски мигранти у Аустрији од почетка 60-тих година до распада Југославије, Токови историје, 1-2/2009, с. 55-64.
•    Два аустријска документа о ситуацији о Југославији 1950-1955, Токови историје, 1-2/2007, с. 274-279.
•    Напред – лист југословенских емиграната у Бугарској", Токови историје, 3-4/2005, с. 125-143.
•    Југословенска омладина на Светском омладинском фестивалу у Москви 1957. године, Токови историје, 3-4, 2000, с. 63-77.
•    Извештај о посети групе Американаца Југославији 1954. године, Историја 20. века, 2, 2000, с. 149-155.
•    Енглеско-америчко-југословенски клуб у Београду 1930-1941, Годишњак за за друштвену историју, 1, 2000, стр. 71-90.