Др Сања Петровић Тодосијевић

виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 07.07.1977.
 • Место рођења: Шабац.
 • Школовање: Средња школа: 1996, Гимназија, Шабац.
 • Факултет: 2003, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју, "Делатност УНИЦЕФ-а у Федеративној Народној Републици Југославији 1947–1954"
 • Докторска теза: 2016, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, "Социјализам у школској клупи. Реформа основношколског система у Србији 1944–1959"
 • Запослење: 2003–2004, професор историје. 2007, Институт за новију историју Србије
 • Област интересовања: друштвена историја Србије и Југославије у периоду после Другог светског рата с посебнимосвртом на историју детињства и историју образовања; Историја Другог светског рата са посебним освртом на масовне злочине и Холокауст као и на политику колаборационистичке управе на тлу немачке окупационе зоне у Србији.
 • Е-маил: uransp@gmail.com

Библиографија:

 
Монографије:

 • За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у Федеративној Народној Републици Југославији. 1947–1954, Београд 2008.
 • Отећемо светлост бучном водопаду. Реформа основношколског система у Србији 1944–1959, Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

 

Уредништво:


 • Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас, ed. Александра Илић Рајковић, Сања Петровић Тодосијевић, 486. Београд: Институт за новију историју Србије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2021.


Чланци и студије:


 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Реформа основношколског система у Србији 1944-1959“. Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас, ур. Александра Илић Рајковић, Сања Петровић Тодосијевић, 285-319. Београд: Институт за новију историју Србије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2021.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Пионирски град у Загребу педесетих година 20. века: лабораторија социјалистичког детињства“. Tокови историје 1/2021, 191-214.
 • Petrović Todosijević, Sanja.  „Opšti zakon o školstvu (1958) kao okvir za emancipaciju dece i detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“. Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti. Zbornik radova. Međunarodna naučna konferencija, ur. Sedad Bešlija, 195-218. Sarajevo: Institut za historiju, 2021. 
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Еманципација и феминизација учитељског позива у Србији и Југославији после Другог светског рата“. Гласник Етнографског института САНУ 68-2/2020, 467-485.
  Petrović Todosijević, Sanja.  „The Escape of Jewish People from the Territory of thr German Occupation Zone in Serbia, 1941-1944“. The "Jewish Question" in the Territories Occupied by Italians 1939-1943, eds. Giovanni Orsina, Andrea Ungari, 249-270. Roma: Viella, 2019. 
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Centar za jugoslovenske studije – Cejus“. Jugoslavija: Zašto i kako? Zbornik radova, ur. Ildiko Erdei, Branislav Dimitrijević, Tatomir Toroman, 70-76. Beograd: Muzej Jugoslavije, 2019.
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Slika oca u jugoslovenskim časopisima za decu od kraja Drugog svetskog rata do šezdesetih godina 20. veka“. Časopisi za decu: Jugoslovensko nasleđe (1918-1991), zbornik radova, ur. Tijana Topin, Stanislava Barać, 263-285. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2019.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Читалачки дани Карла Криса и Валтера Клајна. Јеврејске избеглице из кладовског транспорта у Шапцу (1940-1941)“. Транснационална искуства југословенске историје, Зборник радова, ур. Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић, 269-298. Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Бекства Јевреја са територије немачке окупационе зоне у Србији 1941-1944“. Токови историје 2/2019, 59-82.
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Holocaust With(out) Bullets: The Public and Property of the Jewis People from Šabac and the Kladovo Transport 1941-1944“. AM Journal of Art and Media Studies 13/2017, 5-15.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Однос Градског поглаварства у Шапцу према имовини шабачких Јевреја и Јевреја из Кладовског транспорта 1941-1944“. Токови историје 2/2017, 133-154.
 •  Petrović Todosijević, Sanja. „Socijalizam u školskoj klupi i oko nje. Dometi reforme osnovnoškolskog sistema u Jugoslaviji 1949-1958“. Socijalizam: izgradnja i razgradnja. Zbornik odabranih radova sa Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Socijalizam: izgradnja i razgradnja, Zbornik radova, ur. Chijara Bonfiglioli, Boris Koroman, 45-70. Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile, 2017.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Збрињавање деце немачке националности у домовима за децу без родитељског старања у Југославији после Другог светског рата 1946-1952“. О „нестанку“ немачких националних мањина. Једно тешко поглавље у историји Југославије 1941-1955 године, зборник радова, 103-109. Берлин, Улм, 2016.
 •  Petrović Todosijević, Sanja. „Die Betreuung deutscher Kinder in jugoslawischen Kinderheimen nach dem Zweiten Weltkrieg (1946-1952)“, Vom „Verschwinden“ der deutschsprachigen Minderheiten. Ein schwieriges kapitel in der geschichte jugoslawiens 1941-1955, Berlin – Ulm, 2016, 118-125.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Однос комунистичке власти у Србији према старом учитељском кадру после Другог светског рата“. Токови историје 2/2016, 121-150.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Произвођење хероја: Школовање југословенских дечака у суворовским војним школама у СССР-у 1944-1954“. Традиција и трансформација. Политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку 1, зборник радова, ур. Владан Јовановић, 103-130. Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
 •  Кољанин, Милан, Олга Манојловић Пинтар, Радмилом Радић, Сања Петровић Тодосијевић, Зорица Ивановић, Последње одредиште Аушвиц, каталог изложбе. Београд: Историјски музеј Србије, 2015.
 • Manojlović Pintar, Olga, Sanja Petrović Todosijević, „Istorija, rat, sećanje“. O slobodi. Usmena svedočanstva učesnika i učesnica antifašističke borbe,  11-25. Beograd: Hajnrih Bel fondacija, Savez antifašista Srbije, 2014.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „У сваком Бугарину имали смо оца, а у Бугарки мајку. Југословенска деца у Бугарској 1945. године“. Токови историје 3/2013, 173-206.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „На путу. Репатријација деце, припадника немачке националне мањине у Југославији после Другог светског рата (1948-1956)“. Токови историје 3/2012, 190-225.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Државне иницијативе и идентитет: албанске основне школе у Македонији (1944-1948)“. Македонскиот идентитет низ историјата, зборник радова, 577-584. Скопље: Институт за националну историју, 2010.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Конструктивно васпитање најмлађих припадника југословенске заједнице. Совјетски модел на трагу познавања наше сопствене стварности“. Ослобођење Београда 1944. године, зборник радова, ур. Александар Животић, 382-392. Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.
 •  Григорије Бабовић, Летопис Шапца 1933-1944, Београд, Шабац: Институт за новију историју Србије, Библиотека шабачка, 2010 (приредила Сања Петровић Тодосијевић)
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Национално време. Оквир за самоперцепцију грађана Републике Србије“. Новости из прошлости. Знање, незнање, употреба и злоупотреба историје, 61-82. Београд: Београдски центар за људска права, 2010.
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Ljudi bježite, auto je sigurno opet stigao da nekoga hapse. Analiza provođenja UNICEF-ovog Programa automobila i drugih prijevoznih sredstava u FNRJ 1948. – 1954”.  Časopis za suvremenu povjest 1/2009, 93-108.
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Dotadašnji život i nove zemlje. Svedočanstva Vere Vrtačnik i Marije Mirošević Novaković o životu u Jugoslovenskom izbegličkom logoru El Šat, Egipat 1944-1946“. Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima, 91-93. Zagreb: Centar za ženske studije, 2009.
 • Петровић Тодосијевић, Сања „Auf den Buchstaben, auf den Buchstaben ...“. 60. година Малог позоришта „Душко Радовић“. Боље  правити добра и лепа дугмета него лоше бродове, 11-34. Београд: Позориште Душко Радвић, 2009.
 •  Petrović Todosijević, Sanja. Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „(Не)успешна акција. Спровођење УНИЦЕФ-овог Програма борбе против туберкулозе у социјалистичкој Југославији 1948-1958”, Трет македонски конгрес за историја на медицината со мегународно учество. Зборник на трудови, Штип, 5-7 јуни 2008, 403-415. Штип, 2008.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „У сенци гвоздене завесе. Југословенско искуство са УНИЦЕФ-ом“. Спољна политика Југославије 1950-1961, зборник радова, ур. Слободан Селинић, 416-436. Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.
 • Петровић Тодосијевић, Сања „Југословенски избеглички логор Ел Шат, Египат 1944-1946. Потреба и(ли) потврда“. Војно-историјски гласник 1/2008, 217-224.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Платнени град југословенских избеглица. Yugoslav Refugee Camp, El Shatt M. E. F. Egypt 1944-1946“. Токови историје 3-4/2008, 117-140.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Продор у историјско. Упоредо читање Томаса Мана и Андреја Митровића“. Токови историје 1-2/2008, 258-266.
 •  Petrović Todosijević, Sanja. „Šegrti u školi života ili čekači u životnoj čekaonici. Detinjstvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji“. Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, zbornik radova, 235-253. Sarajevo: Institut sa historiju, 2007.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „На трагу безбрижности под плаштом безимености. Деца и детињство између трајног и новог“. Приватни живот код Срба у двадесетом веку, ур. Милан Ристовић, 207-237. Београд: Клио, 2007.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „За безимене и болесне. Спровођење УНИЦЕФ-овог Програма борбе против туберкулозе у социјалистичкој Југославији 1948-1958“. Петничке свеске. Антропологиа 62/2007, 297-304.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Нова осећајност. Институционализација бриге о деци на примеру рада јаслица у Федеративној Народној Републици Југославији“. Историја медицине, фармације и народне медицине, зборник радова, 169-180. Београд, Зајечар: Институт за савремену историју, 2007.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Збрињавање деце немачке народности без родитељског старања у ФНРЈ 1946-1950“. Србија (Југославије) 1945-2005; покрети, идеологије, пракса, зборник радова, 157-171. Београд: Институт за савремену историју.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Анализа рада установа за бригу о мајкама и деци на примеру рада јаслица у ФНРЈ“. Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, Жене и деца 4, зборник радова, ур. Латинка Перовић, 176-187. Београд: Хелсиншки одбор за људска права, 2006.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Дистрибуција УНИЦЕФ-ове помоћи у ФНРЈ“. Токови историје 4/2006,  200-220.
 •  Петровић Тодосијевић, Сања. „Правилното настаняване и организацията на колективния живот или осигуряването на немските деца останали без родителски грижи във ФНРЮ /1946-1950/“, Тероризъм, интелектуализъм, балкански безпокойства, Международният университетски сминар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 2005, 116-133.
 • Petrović Todosijević, Sanja. „Other Life. European Influence on the Process of Modernisation of Everyday Life in Šabac between the Two World Wars“, u: Abstracts. 3rd Conference Urban Life and Culture in Southeastern Europe, May 26 – 29, 2005. Belgrade, Serbia and Montenegro; conference organizers Intrnational, School of Philosophy, University of Belgrade, International Association for Southeast European Anthropology, Beograd 2005, 111-112.
 • Петровић Тодосијевић, Сања. „Шта могу да мислим. Бог га дао, Бог га узео: Здравствено просвећивање народа као део борбе за смањење смртности деце у ФНРЈ“. Историја 20. века 2/2005, 101-112.
 •  Петровић, Сања. „Други живот. Европски утицаји на процес модернизације свакодневног живота Шапца између два светска рата“. Годишњак за друштвену историју 1-3/2002, 123-144.