Др Слободан Селинић

Научни саветник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 23.10.1975.
 • Место рођења: Бајина Башта.
 • Школовање: Средња школа: 1994, Гимназија, Бајина Башта.
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Магистарска теза: 2004, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Снабдевање пољопривредним производима и исхрана у Београду 1960-1970".
 • Докторска теза: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Југословенско-чехословачки односи. 1945-1955".
 • Запослење: 2002, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Проучавање друштва у социјалистичкој Југославији и односа Југославије и Чехословачке после Другог светског рата.
 • Е-маил: slobodanselinic@gmail.com

Библиографија:

Монографије:

 • 1. Beograd 1960–1970, snabdevanje i ishrana, Beograd, 2005, 529 strana.
 • 2. Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, Beograd, 2010, 715 strana.
 • 3. Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd, 2010, 483 strane (koautor D. Bajagić).
 • 4. Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952, Београд, 2013, 425 страна.
 • 5. Србија и језички сукоб у Југославији 1967, Београд, 2017, 473 стране.
 • 6. Књижевна дипломатија. Међународна сарадња југословенских писаца од средине
  педесетих до краја седамдесетих година 20. века, Београд, 2019, 426 страна.
 • 7. Србија 1980–1986. Политичка историја од Тита до Милошевића, Београд, 2021, 520 страна.

Чланци:

 • 1. „Снабдевање Београда прехрамбеним производима шездесетих година двадесетог века“, Београд шездесетих година XX века, Београд 2003, стр. 96–118.
 • 2. „Београдске пијаце шездесетих година 20. века“, Историја 20. века, 1, 2004, стр. 81–96.
 • 3. „Друштвена исхрана у Београду, 1945–1970“, Годишњак града Београда, Књ. XLIX–L, 2002–2003, стр. 245–270.
 • 4. „Време 'тачкица' у исхрани Београђана (1945–1950)“, Годишњак за друштвену историју, Год. X, свеска 1–3, 2003, стр. 171–191.
 • 5. „Ishrana u Beogradu (1945–1970) – Život iza 'gvozdene zavese'“, Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije , Beograd, 3–4. novembar 2003, Beograd, 2005, str. 287–300.
 • 6. „Urbanizacija socijalističkog Beograda, Istorijski pogled na neke aspekte urbanizacije Beograda 1945–1970“, Tokovi istorije, 3–4/2005, str. 182–204.
 • 7. „О задругарству у Жупи, Рад Задружног савеза у 1948. години као извор за историју Александровца“, Жупски зборник, 1 2006, стр. 143–160.
 • 8. „Омладина гради Југославију (Савезне омладинске радне акције у Југославији 1946–1963)“, Архив, Година VI, број 1–2, 2005, стр. 87–101.
 • 9. „Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950“, Slovanský přehled, Praha, r. XCII, 2006, č. 2, str. 249–272.
 • 10. „Сарадња југословенске и чехословачке индустрије 1945–1950“, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, Svazek 1, Sekce historie, politologie a etnologie, Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno 2006, str. 367–380.
 • 11. „Трговина у југословенским републикама 1945–1948, од приватног ка државном“, Историјски записи, 1–4/2004, стр. 107–133.
 • 12. „Suprotstavljeni interesi jugoslovenskih republika oko uvoza i podele poljoprivrednih mašina i sredstava 1957/58“, Tokovi istorije, 3/2006, str. 168–191.
 • 13. „Srpsko građanstvo i pitanje ratne dobiti 1946. godine, Pismo beogradskih trgovaca ministru finansija Sretenu Žujoviću“, Istorija 20. veka, 2/2006, str. 123–146 (koautorstvo sa Natašom Milićević).
 • 14. „Подржављење лесковачке индустрије 1945–1946“, Лесковачки зборник XLVII, Лесковац, 2007, стр. 233–248.
 • 15. „Здравствене прилике на савезним омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Историја медицине, фармације и народне медицине, Зборник радова са XV научног скупа одржаног 24–25. маја 2006. у Зајечару, Београд – Зајечар, 2007, стр. 121–134.
 • 16. „Roba iz Hrvatske i Slovenije na tržištu Beograda (1945–1949)“, Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, zbornik radova, Beograd, 2007, str. 177–193.
 • 17. „Život u socijalističkom Beogradu 1945–1970“, Petničke sveske, broj 62, Zbornik radova odeljenja humanističkih nauka Istraživačke stanice Petnica, Valjevo, 2007, str. 281–289.
 • 18. „Реституција југословенске војне имовине из Чехословчке после Другог светског рата – имовина ВТЗ Крагујевац, Вогошћа, Барич и Обилићево“, Војно-историјски гласник, 1–2/2006, стр. 93–109.
 • 19. „Школовање Чеха и Словака у Србији 1945–1958“, Срби и Југославија, држава, друштво, политика, зборник радова, (уредник Момчило Исић), Београд, 2007, стр. 327–347.
 • 20. „Почеци социјалистичког Новог Београда. Прва фаза изградње Новог Београда 1947–1950“, Токови историје, 4/2007, Београд, 2007, стр. 75–96.
 • 21. „Живот на омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Архив, Година VIII, број 1–2, 2007, стр. 119–137.
 • 22. „Pogled iz Beograda na Bandunšku konferenciju 1955. godine“, Istorija 20. veka, 1/2008, str. 71–84. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • 23. „Економска емиграција из Југославије шездесетих година XX века“, 1968 – 40 година после, (уредник Радмила Радић), Београд, 2008, стр. 549–573.
 • 24. „Jedan ibeovski diplomata u Beogradu. Čehoslovački ambasador Pithart i normalizacija odnosa Jugoslavije i Čehoslovačke 1954–1956. godine“, Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova (urednik Slobodan Selinić), Beograd, 2008, str. 231–251.
 • 25. „Имовина Чехословачке у Београду после Другог светског рата“, Годишњак града Београда, Књ. LIV, 2007, стр. 309–326.
 • 26. „Друштвена исхрана у Југославији 1945–1950“, Архив, Година IX, број 1–2, 2008, стр. 59–70.
 • 27. „Једна жртва Информбироа са Југа Србије. Случај Димитрија Димитријевића у Чехословачкој 1950. године“, Лесковачки зборник, XLIX, 2009, Лесковац, 2009, стр. 147–156.
 • 28. „Југословенско-совјетски преговори, децембар 1947 – фебруар 1948. Прилог проучавању југословенско-совјетског сукоба 1948. године“, Браничево у историји Србије, уредник Др Драган Алексић, Пожаревац – Београд, 2008, стр. 595–614.
 • 29. „Conversation Between Soviet and Yugoslav Delegation in Moskow (May 27 – June 12, 1946)“, Bulgarian Historical Review, 1–2/2009, Sofia, 2009, pp. 180–201. (koautorstvo sa A. Životićem).
 • 30. „Stručnjaci iz Čehoslovačke u Jugoslaviji 1945–1948“, Istorija 20. veka, 2/2009, str. 79–90.
 • 31. „Југословенска информбироовска емиграција у источноевропским земљама 1948–1964.“, Токови историје, 1–2/2009, стр. 31–54. (koautorstvo sa M. Mitrovićem).
 • 32. „Југословенско-чехословачки односи 1945–1955“, Југославија у хладном рату, зборник радова, Београд, 2010, стр. 149–181.
 • 33. „Процес Сланском 1952. и југословенско војно изасланство у Прагу“, Војно-историјски гласник, 2, 2009, стр. 233–246 (коауторство са А. Животићем).
 • 34. „Život diplomata u neprijateljskoj državi: jugoslovenske diplomate u Čehoslovačkoj i čehoslovačke diplomate u Jugoslaviji 1949–1953“, Istorija 20. veka, 2/2010, str. 53–66.
 • 35. „'Лаушманова акција'. Сарадња Југославије и чехословачког емигранта Бохумила Лаушмана 1950–1953“, Токови историје, 1/2010, стр. 52–72.
 • 36. „Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–1948“, Ослобођење Београда 1944, зборник радова, ур. др Александар Животић, Београд, 2010, стр. 393–418.
 • 37. „Česi i Slovaci u Hrvatskoj i Srbiji 1945.-1948/49. – prve godine iskustva s komunističkom Jugoslavijom“, Časopis za suvremenu povijest, 2/2010, Zagreb, 2010, str. 413–433.
 • 38. „Историјски садржаји у зборницима радова 'Српска теологија у 20. веку 1–7'“, Српска теологија у 20. веку: истраживачки проблеми и резултати, књига 8, Београд, 2010, стр. 92–101.
 • 39. „Češka i slovačka manjina u Hrvatskoj od kraja Drugoga svjetskog rata do sredine pedesetih godina dvadesetog stoljeća“, Historijski zbornik, godina LXIII, broj 2, 2010, Zagreb, 2010, str. 521–537.
 • 40. „Крушевачки срез и посета председника Јосипа Броза Тита Крушевцу 1961. године“, Жупски зборник, 5, 2010, стр. 149–163.
 • 41. „Посета Јосипа Броза Лесковцу 1953. године“, Лесковачки зборник, LI, 2011, Лесковац, 2011, стр. 329–342.
 • 42. „’Prećutna rehabilitacija’. Vraćanje na Beogradski univerzitet nastavnika uklonjenih odlukom Suda časti posle Drugog svetskog rata“, Desničini susreti 2009. Zbornik radova, Zagreb, 2011, str. 188–198. (koautorstvo sa Dragomirom Bondžićem).
 • 43. „Pogledi Josipa Broza na neke probleme jugoslovenskog društva šezdesetih godina 20. veka“, Tito – viđenja i tumačenja, zbornik radova, urednik Olga Manojlović Pintar, Beograd, 2011, str. 329–346.
 • 44. „Поглед из Београда на Чехословачку. Слика Чехословачке у југословенској јавности 1945–1955“, Од Мораве до Мораве II, из историје српско-чешких односа (Od Moravy k Moravě II, z historie česko-srbských vztahů), Нови Сад, 2011, стр. 161–186.
 • 45. „’Lik komuniste’ u jugoslovenskoj diplomatiji 1945–1952“, Istorija 20. veka, 3/2011, str. 171–184.
 • 46. „Рад партијских организација у југословенској дипломатији 1948–1952“, Архив, Година XII, бр. 1–2, 2011, стр. 83–97.
 • 47. „Совјетска пропаганда у Југославији 1945–1961“, Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века. Међународни научни скуп, 23 – 25. септембар 2010, Београд, 2011, стр. 301–315.
 • 48. „Сукоб двојице југословенских обавештајаца у Бугарској 1946/7: Антон Колендић и Војо Ристић“, Војно-историјски гласник, 2/2011, стр. 191–201.
 • 49. „Кадрови КПЈ у југословенској дипломатији 1945–1952“, Токови историје, 2/2011, стр. 93–115.
 • 50. „Комунисти у југословенској дипломатији 1945–1956: број и организација партијског живота“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 69–90.
 • 51. „Југословенски представници у Чехословачкој 1945–1949“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 135–158.
 • 52. „Амбасадор некомуниста и партијска дипломатија: Марко Ристић у Паризу 1945–1951“, Токови историје, 2/2012, стр. 135–159.
 • 53. „Promene u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944–1946“, Istorija 20. veka, 3/2012, str. 95–108.
 • 54. „Српска/југословенска држава и албанска мањина на Косову и Метохији 1945–1961: политичке, економске и друштвене прилике“, Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, зборник 1, главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић, Београд, 2013, стр. 561–579.
 • 55. „Poseta predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita SAP Vojvodini, 18–21. april 1969“, Istorija 20. veka, 2/2013, str. 131–144.
 • 56. „Посета Јосипа Броза Србији 5–7. јуна 1961“, Токови историје, 2/2013, стр. 147–164.
 • 57. „From Love and Cooperation to Rejection and Resentment: Yugoslav-Polish Cultural Cooperation 1945–1949“, Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz, 2014, pp. 237–248.
 • 58. „Здравствено осигурање сељака у Србији шездесетих година ХХ века“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, зборник радова са V научно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Зајечар, 2013, стр. 237–245.
 • 59. „Од Краљевог до Титовог војног изасланика – потпуковник Миодраг Лозић у Москви, 1942–1944. године“, Сто година српског војног ваздухопловства, књига I, Историјски развој, Београд, 2014, стр. 185–199, резиме на страни 360.
 • 60. „Јосип Броз у Источној Србији, 21–22. септембар 1969“, Токови историје, 2/2014, стр. 133–153.
 • 61. „Националне мањине у Србији 1945–1961: политички значај“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, главни и одговорни уредник др Софија Божић, Београд, 2014, стр. 369–394.
 • 62. „Документ о реакцијама у ЈНА на посету Јосипа Броза Косову и Метохији од 25. до 28. марта 1967. године“, Војноисторијски гласник, 1/2014, стр. 274–286.
 • 63. „Посета Јосипа Броза Банату, 25. октобра 1969“, Архив, часопис Архива Југославије, Година XV, 1–2/2014, стр. 169–181.
 • 64. „Jugoslovenska diplomatija 1945–1950: stvaranje partijske diplomatije“, Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, Kopar, str. 553–562.
 • 65. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, zbornik radova, urednici prof. dr Momčilo Pavlović, dr hab. Andrzej Zaćminski, dr Dragomir Bondžić, Beograd, 2015, str. 185–204.
 • 66. „Josip Broz Tito u „Politici“ i „Borbi“ februara 1969: o Kosovu i Metohiji, međunarodnim odnosima i štampi“, Istorija 20. veka, 2/2015, str. 151–165.
 • 67. „Реакције комуниста Београда на „Предлог за размишљање“ књижевника Србије 1967: документа“, Токови историје 1/2015, стр. 163–186.
 • 68. „Фотографије као историјски извор за посету Јосипа Броза Тита Крушевцу 1961. године“, Жупски зборник, 9, 2014, стр. 175–200 (коаутор Драгомир Бонџић).
 • 69. „Национално питање у попису становништва Југославије 1971“, Токови историје, 1/2016, 63–96.
 • 70. „Ambasada jugoslawianska w Polsce (1945–19549)“, Polska i Jugoslawia po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji, Andrzeja Zaćminskiego, Bydgoszcz, 2016, 105–116, резимеи на странама 441, 442 и 456.
 • 71. „Старо савезништво и нова искушења: југословенско-чехословачки односи 1945–1948“, 1945. Крај или нови почетак?, тематски зборник радова, главни и одговорни уредник др Зоран Јањетовић, Београд, 2016, 557–577.
 • 72. „Jugoslávci a jugoslávství v Jugoslávii v letech 1966–1971. Mezi politickými doktrínami a národním cítěním”, Slovanský přehled, Praha, r. 102, 2016, číslo 3, str. 423–449.
 • 73. „Југословенска амбасада у СССР-у 1944–1949, политичке прилике и партијски живот“, Србија и Русија 1814–1914–2014, међународни научни скуп 13–14. октобар 2014. године, уредник академик Михаило Војводић, Београд, 2016, 273–291.
 • 74. „Restitucija jugoslovenske imovine iz Poljske posle Drugog svetskog rata“, Jugoslavija i Poljska u XX veku, međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije “Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku”, urednici prof. dr Momčilo Pavlović, dr hab. Andrzej Zaćminski i dr Pawel Wawryszuk, Beograd, 2017, 187–202.
 • 75. „Јосип Броз у Железнику 1962. и 1973. године“, Годишњак града Београда, Књ. LXIII–LXIV, 2016–2017, 117–132.
 • 76. „Josip Broz Tito i sporovi oko jezika u Jugoslaviji 1967“, Istorija 20. veka, 1/2017, 149–166.
 • 77. „Државна безбедност о српским писцима националистима крајем шездесетих и почетком седамдесетих година ХХ века, Војно-историјски гласник 1, 2017, 173–191.
 • 78. „Ставовите на раководството на Македонија и Србија кон националното прашање во пописот на населението на Југославија во 1971 година”, Врските меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите и денес, Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, одржана на 19 и 20 мај 2017 г. Во Битола, Конзулат на Република Србија во Република Македонија – Битола, Битола, 2018, 419–433. „Ставови руководстава Македоније и Србије према националном питању у попису становништва Југославије 1971.“, Врските меѓу Р. Македонија и Р. Србија низ вековите и денес, Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, одржана на 19 и 20 мај 2017 г. Во Битола, Конзулат на Република Србија во Република Македонија – Битола, Битола, 2018, 405–418.
 • 79. „Jugoslowianscy pisarze w Polsce w latach 60. I 70. XX w.: plany, podroze i wraženia“, Polska i Jugoslawia w XX wieku: polityka, spolecenstwo, kultura, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Pawla Wawryszuka i Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz (Poljska), 2018, 412–425 i 493–494.
 • 80. „Београд у социјализму: промене у граду и живот људи од краја Другог светског рата до краја шездесетих година двадесетог века“, Сан о граду, зборник радова, Вишеград (Андрићград), 2018, 441–460.
 • 81. „Jeзички сукоб у Југославији 1967: историјске чињенице, историографске интерпретације и сећање учесника“, Наука и савремени универзитет, 7, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, тематски зборник радова, том 2, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2018, 185–196.
 • 82. „Радови из историје Косова и Метохије у часопису Токови историје 2000–2016“, Јужни сршски крајеви у XIX и XX: друштвено-економски и политички аспект, тематски зборник од водећег националниог значаја, уредници доц. др Дејан Антић и др Иван Бецић, Народни музеј Врање, Народни Музеј Лесковац, Врање, 2018, 307–321.
 • 83. „Југословени и југословенство крајем шездесетих и почетком седамдесетих година ХХ века“, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 161, 2018, 105–122.
 • 84. „Savez književnika Jugoslavije i nesvrstane zemlje od kraja pedesetih do početkaosamdesetih godina 20. veka“, Istorija 20. veka, 1, 2019, 175–192.
 • 85. „Jugoslovensko-čehoslovačko savezništvo 1946–1949“ („Yugoslav-Czechoslovak Alliance Between 1946–1949“), Istorija odnosa između Čehoslovačke i Jugoslavije, Zbornik radova iz konferencije čeških, slovačkih i srpskih istoričara, 24. V. 2018, Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji, Beograd, 2018, 41–49.
 • 86. „Југословенски писци на хладноратовским меридијанима шездесетих и седамдесетих година ХХ века“, Традиција и трансформација: транснационалнаискуства југословенске историје, тематски зборник, књига 2, главни и одговорни уредници др Олга Манојловић Пинтар и др Вера Гудац Додић, Београд, ИНИС, 2019, 203–226.
 • 87. „Сукоб Савеза књижевника Југославије и Савеза књижевника Бугарске око македонског језика 1966–1987“, Токови историје, 1, 2019, 177–202.
 • 88. „Odnosi između Saveza pisaca Jugoslavije i Poljske 1955–1980: stručna saradnja i politički nesporazumi“, Jugoslavija i Poljska. Odnosi u XX veku, međunarodni tematski zbornik radova, urednici prof. dr Momčilo Pavlović, dr hab. Andrzej Zaćminski i Nebojša Stambolija, Beograd, Institut za savremenu istoriju, Beograd, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Bidgošč, Beograd, 2019, 287–300.
 • 89. „Одговор београдских писаца на „Декларацију о називу и положају хрватског књижевног језика“ 1967“, Сан о граду, II, зборник радова, уредник проф. др Александра Вранеш, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2019, 69–95.
 • 90. „Књижевна сарадња Југославије и Источне Европе у извештајима југословенских писаца шездесетих и седамдесетих година 20. века“, Наука и савремени универзитет, 8, II том, Филозофски факултет, Ниш, 2019, 61–74.
 • 91. „Драгољуб Јовановић у Народној скупштини ФНРЈ 1945–1947“, Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића. Зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019, уредник академик Александар Костић, Београд 2019, 201–219.
 • 92. „Jugosłowiańscy slawiści i lektorzy w Polsce w latach 50. i 60. XX w.“, W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i jugosławią, Pod redakcją Bojana Dimitrijevicia, Pavla Vavrišuka, Andrzeja Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2020, 386–400.
 • 93. „Архивска документа као извор за ставове Јосипа Броза: како је Тито „(ауто)цензурисан“, Архивска грађа у теорији и пракси, зборник радова, број 4, уредник Слободанка Цветковић, Архивистичко друштво Србије, Београд, 2020, 303–317.
 • 94. „Srbija i politički odnosi u Jugoslaviji u vreme sahrane Aleksandra Rankovića 1983: tačke sukoba“, Istorija 20. veka, 2, 2021, 415–434.
 • 95. „Избор кадрова из Србије у Председништво ЦК СКЈ 1981–1983: политичке борбе после смрти Јосипа Броза“, Токови историје, 2, 2021, 199–227.
 • 96. „1968. и југословенски писци: језички сукоб, демонстрације студената и спољнополитички изазови“, Право на побуну: '68. код нас и у свету, зборник радова са научног скупа одржаног 4. јуна 2018, главни уредник академик Зоран Кнежевић, Београд, Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт САНУ, 2021, 201–218.

Библиографије:

 • 1.„Библиографија изабраних радова о 1968. години“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 679–696. (коауторство са Драгомиром Бонџићем)

Каталози изложбених поставки:

 • 1. „Исхрана у Београду 1945–1970“, Ђачке трпезе у Београду (1899–1970), Београд, 2009, стр. 51–72.

Резимеи са научних скупова:

 • 1. „Jugoslovensko-sovjetski pregovori, decembar 1947 – februar 1948. godine, Prilog proučavanju jugoslovensko (srpsko)-sovjetskih (ruskih) odnosa u XX veku“, Braničevo u istoriji Srbije, međunarodni naučni skup, zbornik rezimea, Požarevac, 2007, str. 112–115.
 • 2. „Prećutna rehabilitacija. Vraćanje na Beogradski univerzitet profesora uklonjenih odlukama Suda časti 1945.“, Desničini susreti 2009: Intelektualci i vlast 1945–1954, urednik Drago Roksandić, Zagreb, 2009, str. 36 (koautor sa D. Bondžićem).
 • 3. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, međunarodna naučna konferencija, Beograd, 9–10. oktobar 2014, str. 40, 41.
 • 4. „Restitucija jugoslovenske imovine iz Poljske posle Drugog svetskog rata“, Jugoslovensko- poljski odnosi u XX veku. Program rada i apstrakti rezimea, međunarodna naučna konferencija, Beograd, 29/30. septembar 2016, Beograd, 2016, str. 57, 58.
 • 5. „Језички сукоб у Југославији 1967: историјске чињенице, историографске интерпретације и сећања учесника“, Наука и савремени универзитет, НИСУН 7, Књига резимеа, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 10. новембар 2017, 60, 61.
 • 6. „Београд у социјализму. Политика власти, промене у граду и живот људи од краја Другог светског рата до краје шездесетих година двадесетог века“, Сан о граду, зборник сажетака, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2017, 89–91, 162, 163.
 • 7. „Прошлост Косова и Метохије на страницама часописа Токови историје“, Јужни српски крајеви у XIX и XX веку. Друштвено-економски и политички аспект, књига сажетака, Врање, 2017, 76, 77.
 • 8. „Odnosi između saveza pisaca Jugoslavije i Poljske 1955–1970: stručna saradnja i politički nesporazumi“, Međunarodna naučna konferencija „Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku“, Program rada i saopštenja učesnika, Beograd, 2018, 51–53.
 • 9. „Извештаји југословенских књижевника с путовања у иностранство током хладног рата: литерарно и историјско“, Наука и савремени универзитет, 8, Књига резимеа, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 10. новембар 2018, 37.
 • 10. „Београдски писци и језички сукоб у Југославији 1967“, Сан о граду 2, зборник сажетака, Андрићев институт, Андрићград (Вишеград), 2018, 21–24, 91, 92.
 • 11. „Poljski slavisti u Jugoslaviji pedesetih i šezdesetih godina XX veka“, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Institut za savremenu istoriju iz Beograda i Istorijski fakultet Univerziteta Kazimira Velikog iz Bidgošča, 2021, 75–77.

Енциклопедијске одреднице:

 • 1. „Албус“, Српска енциклопедија, том I, књига 1, А – Беобанка, Нови Сад – Београд, 2010, стр. 141.
 • 2. „Аутопут Братство–јединство“, Српска енциклопедија, том I, књига 1, А – Беобанка, Нови Сад – Београд, 2010, стр. 418.
 • 3. „Св. Тројица, манастир“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 289.
 • 4. „Луга-махала“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 170.
 • 5. „Градиште, Коришко“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 89, 90.
 • 6. „Испосница Св. Николе“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 120.
 • 7. „Испосница Русеница“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 120.
 • 8. „Градиште (Чајлије)“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 89.
 • 9. „Призренски град (Каљаја)“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 254, 255.
 • 10. „Св. Богородица Одигитрија, црква“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 280.
 • 11. „Археолошко наслеђе“, Шар планина, уредник тома Александра Спалевић, Београд, 2016, 13.

Уредништва:

 • 1. Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, zbornik radova, odgovorni urednik mr Slobodan Selinć, Beograd, 2008.
 • 2. Пола века Института за новију историју Србије 1958–2008, Београд, 2008. (члан Редакциног одбора).
 • 3. Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012.
 • 4. Главни и одговорни уредник часописа Токови историје од 8. новембра 2016. до новембра 2020.
 • 5. Шар планина, Београд, 2016. (члан Уредништва, уредник за области историја и археологија).

Предговори:

 • 1. „Предговор“, Југословенска дипломатија 1945–1961, зборник радова, главни и одговорни уредник др Слободан Селинић, Београд, 2012, стр. 13–15.

Поглавље у монографији:

 • 1. „Историјски процеси и миграциона кретања на територији Србије од раног средњег века до 2006“, Географија Србије, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, посебна издања, књига 91, уредник др Милан Радовановић, 418–505. (коауторство са Зораном Јањетовићем)

Чланство у редакцијама:

 

 • 1. Члан редакције зборника радова Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 3–4. novembar 2003, Beograd, 2005.
 • 2. Секретар редакције зборника радова Југославија у хладном рату, зборник радова, Београд, 2010.
 • 3. Секретар редакције за монографије Института за новију историју Србије од 2011. до 2015.
 • 4. Члан међународног савета часописа Porta Balkanica из Брна (Чешка) од 2011. године.
 • 5. Члан редакције часописа Токови историје од 2012. до 2016.
 • 6. Члан Уређивачког одбора тематског зборника радова Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, главни и одговорни уредник др Софија Божић, Београд, 2014.