Др Вера Гудац-Додић

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 16.05.1960.
 • Место рођења: Шабац.
 • Школовање: Средња школа: 1979, IX београдска гимназија.
 • Факултет: 1983, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • Магистарска теза: 1988, Универзитет у Београду, факултет Политичких наука, "Политика Комунистичке партије Југославије према сељаштву 1945-1948, с освртом на конфронтације са градјанском опозицијом".
 • Докторска теза: 1996, Универзитет у Београду, факултет Политичких наука, "Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949-1953".
 • Запослење: 1985, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја породице и свакодневног живота; женске студије, сељаштво и социјализам, друштвена историја Србије.

Библиографија:
Монографије:

 • Life in Serbia, Through the Eyes of Women, The Institute for Recent History of Serbia, Belgrade 2014.
 • Жена је темељ куће: Жена и породица у Србији током двадесетог века, Вера Гудац Додић, Момчило Исић, Институт за новију историју Србије, Београд 2011.
 • Жена у социјализму, Институт за новију историју Србије, Београд, 2006.
 • Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949-1953, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за политичке студије, Београд, 1999.


Чланци и студије:

 • „Преплитање патријархалности и модерности: утицај политичких и друштвених промена на живот жене у Србији током друге половине 20. века“, Традиција и трансформација- историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку, зборник радова, Београд 2015, Институт за новију историју Србије.
 • „Простор као судбина: живот женског становништва у градским и сеоским насељима у Србији током друге половине двадесетог века“, Историја и географија, сусрети и прожимања, зборник радова, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Институт за новију историју Србије, Институт за славистику Руске академије наука, Београд 2014, стр. 395-406.
 • „State policy and woman`s identity in socialism” Токови историје, 2/2014, стр. 83-97.
 • „Domestic violence against women in Serbia” Токови историје, 3/ 2014, стр. 143-158.
 • „Једнородитељске породице: друштвена пракса и свакодневица током друге половине двадесетог века“, Токови историје, 3/2013, стр. 207-231.
 • „Портрет жене на селу у Србији у доба социјализма“, Токови историје 1/2013, Београд, 153-171.
 • „Живот у сенци зла, насиље у браку и породици“, Токови историје 3/2012, Београд , 226-241.
 • „Između javnog i privatnog: Tito o svakodnevici žene u socijalizmu“, Tito –viđenja i tumačenja, zbornik radova, Beograd 2011, 360-371.
 • „Рад жена у домаћинству - пракса у Србији“, Токови историје, 2/2010, Београд, 152-168.
 • “Under the Aegis of the Family: Women in Serbia”, The Journal of International Social Research, Women studies, Special Issues, volume: 3, Issue 13, Year: 2010, 110-119.
 • „Старење женског становништва у Србији у другој половини 20. века“, Геронтологија, часопис герантолошког друштва Србије, Београд, 2009, 143–154.
 • “Divorce in Serbiа“, Токови историје, 1-2/ 2008, Београд, 137-147.
 • „Колективиѕација у Југославији, узроци и последице“, Истраживања бр. 19, Novi Sad 2008, 145-155.
 • „Жена у социјализму: сфере приватности“, Приватни живот код Срба у 20. веку, Clio, Београд 2007, стр. 165-204.
 • „Žene u državnoj vlasti u Srbiji u drugoj polovini 20. veka“, Pisati istoriju Jugoslavije, viđenje srpskog faktora, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2007, 303 -317.
 • “Жена и породица у Србији у другој половини 20. века“, Срби и Југославија, држава, друштво, политика,, зборник радова, Институт за новију историју Србије, Београд 2007, 102-118.
 • „Položaj žene u Srbiji (1945-2000)“, Žene i deca, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, k. 4, Beograd 2006, 33-130.
 • „Школовање жена у Србији (1945-1991)“, Токови историје, 3/2006, Београд, 90-105.
 • “Друштвена брига о деци у Србији”, Токови историје 3-4/2005, Београд 2005, с. 233-246.
 • “Показатељи друштвеног положаја жене у Србији 1945-2000”, Токови историје 3-4/ 2004, Београд 2005, с. 73-89.
 • “Запошљавање жена у Србији и Југославији у другој половини двадесетог века”, Годишњак за друштвену историју, Свеска 1-3, Београд 2004, с. 87-107.
 • “Аграрна политика Југославије и српско село 1945-1953”, у: Српско село, Историјски институте Београд, Музеј на отвореном “Старо село”, Сирогојно, Зборник радова, књига 22, Београд 2003, 117-128.
 • “Брак и породични односи у Србији у другој половини 20. века”, Токови историје 3-4/2003, Београд 2003, с. 39-52.
 • “Здравствена заштита жена у Србији 1945-2000”, Токови историје 1-2/2003, Београд 2003, с.55-72.
 • "Карактеристике и неки аспекти положаја жене у Србији 1945-1953", Токови историје, 1-2, Београд, 2000, стр. 69-82.
 • “Анализа текстова о жени у листу Политика 1945-1953", у: Србија у модернизацијским процесима 19 и 20 века, 2, Институт за новију историју Србије, зборник радова, Београд 1998, стр. 394-407.
 • "Развитак и економске карактеристике сељачких радних задруга у Југославији (1945-1953)"; Токови историје 3-4, Београд, 1997, стр. 47-72.
 • Политика Комунистичке партије Југославије 1945-1953 године као фактор блокирања модернизацијских процеса на селу", у: Србија у модернизацијским процесима 20 века, Београд 1994, стр. 151-159
 • "Положај сељаштва у аграрној политици Југославије од 1945 до 1952 године", Токови 1-2/92, Београд 1993, стр. 189-201.
 • "Општи преглед развитка земљорадничког задругарства у Југославији 1945-1953", Токови 1/91, Београд 1991, стр. 141-149.
 • "Прилог проучавању колективизације у пољопривреди Југославије (1949-1953)", Војноисторијски гласник, 2/90, Београд 1990, стр. 237-255.
 • "Прилог изучавању односа фронтовске опозиције и комуниста", Токови 1/90, Београд 1990, стр. 187-194.
 • "Откуп као инструмент политике КПЈ на селу (1945-1948)", Токови револуције, 1/89, Београд 1989, стр. 189-202.

и др.