Мр Владан ЈОВАНОВИЋ Институт за новију историју Србије ASN 12th Annuаl World Convention "Nаtion, Community аnd the Stаte", The Hаrrimаn Institute, Columbiа University, New York, 12–14. априла 2007.

Крајем прошле деценије ASN (Associаtion for the Study of Nаtionаlities) је доживљаван искључиво као асоцијација политиколога, док су његове годишње кон венције представљале својеврсне радно-дебатне састанке људи из области по- литичких наука. Међутим, подаци о структури учесника на конвенцији 2007. године показују да је овога пута једва 40% панелиста било професионално окренуто по- литичким наукама и "међународним студијама". Само у последње две године удео историчара, социолога и антрополога буквално се удвостручио, премда је и учешће других дисциплина, попут географије и економије, такође у порасту. У односу на конвенцију из 2005. године број историчара се увећао за преко 70%, а социолога за око половину. Судећи према избору тема и начину на који су груписане по панелима, може се закључити да расте интересовање за историографско-социолошки приступ изучавању феномена национализма на простору источне и југоисточне Европе. Овогодишња конвенција је одржана у просторијама Хариман института који спада у водеће центре за изучавање посткомунистичког света и у њему ре дов- но гостују научници, дипломате, политичари, културни радници, новинари, као и пословни људи из источне Европе и бивших совјетских република. Основна истра- живачка поља на која је фокусиран највећи број панела и округлих столова била су национализам, посткомунизам, постсовјетске и евроазијске студије. Велики број радова био је посвећен распаду Југославије, а завршне вечери нарочиту пажњу је привукла пројекција српско-хрватског документарног филма у продукцији теле- визије Б-92 "Вуковар – последњи рез". Презентације су биле организоване по те- матско-регионалном принципу, тако да су Балкан, централна Европа, Евроазија, Кавказ, Русија, Украјина и Турска били равномерно заступљени. Готово трећину свих учесника чинили су докторанти и млади доктори наука, од којих је половина докторирала у периоду 2005–2007. или бар очекује одбрану током 2007. године. Више од 50 њих је у истом периоду објавило књигу што до- дат но говори о проминентности учесника.1 У духу своје јединствене отворености Конвенција је била избалансирана у сваком погледу: у односу између млађих и искуснијих научника, асистената и професора, као и у погледу полне структуре панелиста (преко 40% су биле жене). Од свих 514 учесника који су дошли из че- трдесет земаља света око 40% је било изван САД-а, при чему треба имати у виду да је значајан број научника са северноамеричких универзитета заправо потицао са простора бивше Југославије. Треба нагласити да АСН нема стално особље, већ да је захваљујући уиграној организацији и ентузијазму људи са Хариман института и Колумбија универзитета обезбеђен довољан број квалификованих водитеља панела и дискутаната који су спретно одржавали критички ниво презентација и расправа. У оквиру програма приређена је изложба нових књига и свих текстова који су били представљени на Конвенцији, док су на завршном коктелу награђени најбољи ра- дови у оквиру појединачних тематских група. 1 Доминиqуе Арел, ASN (Associаtion for the Study of Nаtionаlities), ASNews. Newsletter of the Associаtion for the Study of Nаtionаlities, New Series, vol. 3, New York, 2007, rr. 7.