Diplomacy between Crisis and Cooperation: Fourth Conference of the New Diplomatic History Network


Између 26. и 28. маја 2021. године одржана је четврта по реду кон
-
ференција удружења New Diplomatic History Network (Мрежа нове дипло
-
матске историје) под називом
Diplomacy between Crisis and Cooperation
(
Дипломатија између кризе и сарадње). Овогодишњи домаћин конферен-
ције био је Универзитет у Архусу. Због пандемије, конференција је уместо

у Данској организована преко платформе
zoom. Мрежа нове дипломатске
историје основана је 2011. са циљем повезивања историчара из различи
-
тих земаља посвећених изучавању дипломатије и међународних односа.

Због чега
нова дипломатска историја? Пре свега, удружење и историчари
окупљени око њега посвећени су превасходно изучавању појединаца и гру
-
па, односно дипломатских актера као важних субјеката дипломатске исто
-
рије. У питању је настојање да се „поново открије“ дипломатска историја

као научна област, отворена за утицаје нових трендова у друштвеним и ху
-
манистичким наукама. У фокусу су, стога, дипломатске институције, прак
-
са, методи, језик, норме, симболи, породични и пријатељски односи, мреже
државних и недржавних актера, у циљу пружања доприноса студијама гло-
балне, међународне и транснационалне историје. Поред тога, удружење

није фокусирано само на историју модерне дипломатије већ је отворено

и за истраживања посвећена ранијим историјским епохама, у циљу пру
-
жања доприноса разумевању дипломатије као такве.

На овогодишњој конференцији учествовало је више од шездесет

истраживача, чија су излагања организована у двадесет панела. Хроно
-
лошки опсег представљених радова сезао је од ране модерне до савре
-
мене историје. Тематски, конференцијска излагања су покрила широк

круг питања везаних за ратну, здравствену, конгресну, културну, науч
-
ну дипломатију, дипломатску улогу организација грађанског друштва,

биографске осврте на професионалне и неформалне дипломате, улогу

дипломатије у мирном решавању конфликата, улогу дипломата у фор
-
мирању представе о одређеном поднебљу и др.
1
У оквиру панела под насловом Yugoslavia’s Non-Aligned Foreign

Policy as a Mechanism of Regulating Internal and International Crises (Ју
-
гословенска политика несврстаности као механизам регулисања уну
-
трашњих и међународних криза) на овогодишњој конференцији уче
-
ствовали су сарадници Института за новију историју Србије Јован

Чавошки, Александар В. Милетић и Наталија Димић. Њихов панел орга
-
низован је у оквиру пројекта
Yugoslavia’s Comparative Historical Experience
with the Policies of Alliance-making and Neutrality/NonAlignment
(YEH) који
финансира Фонд за науку Републике Србије, у оквиру пројектног циклу
-
са PROMIS.

Јован Чавошки је одржао излагање са темом Overcoming Identity

Crisis: Yugoslavia’s Diplomatic Efforts in Transforming the Loose Non-Aligned

Group into a Fully-Fledged Movement (1965–1970). На основу истраживања

у више светских архива, представио је важан период у историји несврста
-
ности између конференција у Каиру (1964) и Лусаки (1970), током ког се

чинило да су основе на којима је почивала сарадња несврстаних држава

темељно уздрмане, а из ког је несврстаност изашла као организован по
-
крет, којем је током наредне две деценије припадало две трећине члани
-
ца Уједињених нација. У свом излагању Чавошки је истакао пресудни значај

који је југословенска дипломатија на челу са Јосипом Брозом Титом имала

у „оживљавању“ и организационом структурисању несврстаности као по
-
крета.

У излагању насловљеном “Ideological Diplomacy’’ in an Era of a

Foreign Policy Crisis: the Yugoslav Communists, Western European Socialists,

and the Origins of Yugoslavia’s Non-Alignment (1950–1954) Александар В. Ми
-
летић је говорио о кризи кроз коју је југословенска дипломатија пролазила

након сукоба са Информбироом и о пресудном значају западноевропских
социјалиста и социјалдемократа као моста који је водио сарадњи са Запа-
дом. Посебну пажњу посветио је дефинисању ове југословенске партијске

спољне политике, коју је назвао „идеолошка дипломатија“.

Излагање Наталије Димић под насловом The Third World Debates a

First World Crisis: the 1961 Belgrade Conference and the Erection of the Berlin

Wall било је посвећено југословенској политици према немачком питању

након Другог светског рата. У раду је истакнуто да је југословенска полити
-
ка према немачком питању од раних 50-их година била независна спољно
-
политичка оријентација, чијем је формулисању у великој мери допринело

идеолошко опредељење југословенског руководства. Посебна пажња по
-
свећена је периоду
друге берлинске кризе (1958–1961), током ког је поли-
тика према немачком питању постала саставни део југословенске полити
-
ке несврстаности, што је до изражаја дошло на Београдској конференцији

1961. године.

Поред излагања учесника, током конференције одржана су и два

предавања – о дипломатији у периоду религијских криза и о утицају техно
-
логије на природу међународних преговора у условима пандемије ковида

19. Поред тога, организована су и два округла стола посвећена издавачкој

делатности Мреже нове дипломатске историје. На крају, најављена је на
-
редна конференција удружења, која ће се одржати 2023. године на Универ
-
зитету у Туркуу (Финска).

Наталија ДИМИЋ