Научна конференција 80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагујевца


Научна конференција
80 година од избијања Другог светског рата
на простору
Југославије и страдања града Крагујевца: Нови помаци
или ревизије историје
, Крагујевац, 25. 5. 2021.
У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ, Универ
-
зитета у Крагујевцу и Института за новију историју Србије, 25. маја 2021. на

Универзитету у Крагујевцу одржана је научна конференција под називом

80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и стра
-
дања града Крагујевца: Нови помаци или ревизије историје
. Скуп је најпре
требало да буде организован поводом 75. годишњице од завршетка Другог

светског рата, али је, због околности изазваних пандемијом ковида-19, ње
-
гово одржавање било одложено за наредну годину, а сама тема конферен
-
ције је била прилагођена јубиларној годишњици 2021.

Научни скуп је отворен поздравним речима академика Милоша Ђу
-
рана, управника Центра за научноистраживачки рад САНУ, проф. др Нена
-
да Филиповића, ректора Универзитета у Крагујевцу, мр Миљана Бјелетића,

градског већника за културу, и др Милета Бјелајца, директора Института за

новију историју Србије, након чега је уследио уметнички програм.

Радни део скупа је започет панелом „Ревизионизам“. Др Миле Бје
-
лајац је представио тенденције ревизије узрока и тока Другог светског

рата. Редовна професорка Филозофског факултета Универзитета у Београ
-
ду, проф. др Дубравка Стојановић говорила је о начинима на које је у уџ
-
беницима историје у периоду од 1955. до 2014. писано о 27. марту 1941. и

стрељању у Крагујевцу, док је др Бојан Димитријевић, научни саветник и

заменик директора Института за савремену историју, дао преглед главних

проблемских питања у Србији 1941. године.

Излагање МА Давора Стипића, истраживача сарадника Института

за новију историју Србије, које је отворило други по реду панел под нази
-
вом „Геноцид и култура сећања“, било је посвећено представљању Холока
-
уста и ратних злочина у музејима социјалистичке Југославије. Антрополог

Виктор Бејатовић у свом реферату је изложио методолошку проблематику

утврђивања обима ратног злочина у Крагујевцу на примеру лоцирања не
-
познатих гробница, док је Ненад Карамијалковић, директор Завода за за
-
штиту споменика културе Крагујевац, говорио о историјату и идеолошким

злоупотребама Старог војничког гробља у Шумарицама. Александар Ма
-
рушић из Музеја рудничко-таковског краја представио је страдање Горњег

Милановца у јесен 1941. године. Панел је завршен излагањем др Немање

Девића, научног сарадника Института за савремену историју, под називом

„Револуционарни терор у Србији 1941–1944. и партизанска мемоаристика:

речено и прећутано“.

На трећем панелу „Под окупацијом“, др Раде Ристановић, научни са
-
радник Института за савремену историју, дао је преглед истраживања за
-
падноевропске историографије о феномену пружања отпора током Другог

светског рата. Виши научни сарадник Института за новију историју Србије

др Александар Стојановић је представио делатност Страхиње Јањића, а на
-
учни сарадник Института за новију историју Србије др Милана Живановић
учешће руских емиграната у Априлском рату и његове последице по избег
-
личку средину.

Последњи панел „Међународни контекст“ отворен је рефератом

научног саветника Института за новију историју Србије др Зорана Јањето
-
вића „Националне мањине као разлог за агресију на Краљевину Југославију

1941.“ Девински споразум био је тема саопштења пуковника др Миљана

Милкића, вишег научног сарадника Института за стратегијска истражи
-
вања. Панел је завршен излагањем МА Александра Ракоњца, истражива
-
ча сарадника Института за новију историју Србије, у којем је представљен

стратешки значај југословенских рудника метала у немачкој ратној привре
-
ди у периоду од 1941. до 1945. Након одржаних саопштења, уследила је
за-
вршна
дискусија.
Сарадња Центра за научноистраживачки рад САНУ, Универзитета у

Крагујевцу и Института за новију историју Србије дала је запажене резулта
-
те у организацији овог скупа и она се не прекида његовим завршетком. Из
-
весно је да ће у издању поменутих установа бити објављен зборник радова

са ове конференције. Тиме ће стручној јавности бити представљен још је
-
дан осврт на важне процесе који су се одвијали током Другог светског рата

на простору Југославије.

Милана ЖИВАНОВИЋ