Конкурс за избор и именовање директора Института за новију историју Србије

На основу члана 62 Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“ бр 49/2019) и члана 17 Статута Института за новију историју Србије,

УПРАВНИ ОДБОР
ИНСТИТУТА ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

Трг Николе Пашића 11, Београд
расписује конкурс за избор и именовање

ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

за период од 4 године


Поред општих услова утврђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:


-да има научно звање из научне области којом се Институт бави
-да има постигнуте резултате у научноистраживачком раду за научну област којом се
Институт бави
-да има радно искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада и укупне делатности Института
-да поседује способност планирања и организовања научноистраживачког рада и укупне делатности Института
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећу документацију у оригиналу или овереној копији -извод из матичне књиге рођених -уверење о држављанству -уверење да кандидат није осуђиван -диплому о стручној спреми -одлуку о избору у научно звање
-личну и научну биографију са посебним освртом на организационо искуство у области научноистраживачког рада и укупне делатности Института, са библиографијом научних радова
-научноистраживачки и пословни програм и план рада и развоја Института за период од 4 године


Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са конкурсном документацијом доставити на адресу Институт за новију историју Србије Комисији за спровођење конкурсног поступка
Са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора Института“
Трг Николе Пашића 11, Београд, Контакт тел 3398-613
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране


оригинал документа можете погледати овде.